Home » Valse profeet

Valse profeet

(Een valse profeet is een aanduiding binnen het christendom
voor iemand die een voorspelling (profetie) doet, die vervolgens niet uitkomt, of iemand die een voorspelling doet in naam van een afgod.)

Wie de Zoon heeft,
heeft het leven
 

Matteüs 24:3-6
3 Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal
dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’
4 Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5 Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. 6 Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen.

allesnieuw-2.jpg

 Lucas 21:8
Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden.
Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen:
Ik ben het, en: De tijd is nabij . Gaat hen niet achterna.

Matteüs 7:15-20
16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen.
Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels?
17 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een
slechte boom draagt slechte vruchten.
18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als
een slechte boom goede vruchten dragen kan. 19 Elke boom die
geen goede vruchten draagt,  wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.

 

Matteüs 12:33

33 Als je zegt dat de boom goed is, moet je ook zijn vruchten goed vinden.
En als je de boom slecht vindt, moet je ook zijn vruchten slecht vinden.
Want aan de vruchten kun je zien of een boom goed is of slecht

 

Mattheus 24:4-5 
 En Jezus antwoordde en zeide tot hen:

"Ziet toe
dat niemand u verleide!
Want velen zullen komen
onder mijn naam en zeggen:
.....Ik ben de Christus.....
en zij zullen velen verleiden."

 

Matteüs 24:7-12
7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 8 dat alles is het begin van de weeën. 9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. 10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen.

 

Mattheus 24:23-24
Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of:
Hier , gelooft het niet. Want er zullen valse christussen
en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen
en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de
uitverkorenen zouden verleiden."

engelmetbazuinn-1.png

1 Tessalonicenzen 4:16-17
Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.

 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling lichtstralen in blauwe wolken
Wie de Zoon heeft, heeft het leven

1 Johannes 4:6

1Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. 2De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. 3Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld. 4U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. 5Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. 6Wij komen uit God voort. Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen

 

Jesaja 14:12-15

"12 O morgenster,
zoon van de dageraad,
hoe diep ben je uit de hemel gevallen.
Overwinnaar van alle volken,
hoe smadelijk lig je daar geveld.
13 Je zei bij jezelf:
Ik stijg op naar de hemel,
boven Gods sterren plaats ik mijn troon.
Ik zetel op de toppen van de Safon,
de berg waar de goden bijeenkomen.
14 Ik stijg op tot boven de wolken,
ik evenaar de Allerhoogste.
15 Nee! Je daalt af in het dodenrijk,
 in de allerdiepste put.

dore_gevallen_engel_grt.jpg

2 Timotheus 3:1-27 

 1 Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, laster ziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten 4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, 5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen.

 

24 Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, 25 de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 26 Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. 27 Dan zal hij de engelen erop uit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.

 

1 Petrus 5:8
Wordt nuchter en waakzaam.  Uw tegenpartij, de duivel,
gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Matteüs 24:13-14 13
 Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.
14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld
wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

 

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Terug
 

Twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......