Home » eindtijd » Terugkomst van Jezus

Terugkomst van Jezus

 

 

(Openbaring 3:3)

“Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen”.
 

 (versen  8-9)
“Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is".
 


(2 Petrus 3:3-4)
“Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen".


images2MHBRKV1.jpg

2 Petrus 3: 10-11:

 10 De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.

 

 (Mattheüs 24:21, 22)
“Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden . . .”

 

 (Mattheüs 24:36)
"Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet,  (Mattheüs 24:36).ook de Zoon niet, maar de Vader alleen”.ts7-1.jpg

 

(Mattheüs 24:37-39)
“Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn” .

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

 

 Hoe zal God de wederkomst van Christus zien?

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken" .
(Handelingen 17:30-31)
.

 “Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk . . ” (Mattheüs 24:6, 7, NBG Vert.).

KNIPPER.gif “en er zullen zijn hongersnoden . . .” (vers 7, Staten Vert).
KNIPPER.gif “pestilentiën, . . .” (zelfde vers, Staten vert.)

KNIPPER.gif “en aardbevingen in verscheidene plaatsen...” (zelfde vers).
“Doch dat alles is het begin der weeën” (vers 8, NBG Vert.)

 

 KNIPPER.gif En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden
tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn” (Mattheüs 24:14).

  1Thess. 4:13-18; 1Thess.1:9,10;  1Thess.5:8; 1Kor. 15:50-53.

sterrenalslatevijgen.jpg
(2 Petrus 3: 11-18:)

 

 11 Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, 12 u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. 13 Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 

14Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. 15Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken. 16Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en onstandvastige mensen, tot hun eigen ondergang, wordt verdraaid; dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften.


17Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, 18maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.


Terug naar boven 

reiktnaarkruis-1.jpg

 

De volgorde van de grote Eindtijd gebeurtenissen die we eigenlijk graag willen weten,

is bij veel mensen niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende meningen over de geheime

opname (of ook wel "Rapture" genoemd ) van de gemeente.

 

Maar als het de bedoeling van God was dat we weten wanneer Jezus terug komt op aarde,

zou Hij het ons zeker laten weten. Maar niemand weet meer dan dat;

"Hij komt met de wolken"

en "als een dief in de nacht" en

"elk oog zal Hem zien"

 

In de Bijbel staat:    

(Openb. 1:7). “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien,

ook zij, die Hem hebben doorstoken;

en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen”

 

(Mat.26:64). En Jezus zeide tot Hem:"Gij hebt het gezegd.

Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien,

gezeten aan de rechterhand der macht en komende op de wolken des hemels"

 

Maar we kunnen op God vertrouwen en moeten afwachten hoe het zal gaan.

Hij alleen weet wat er gaat gebeuren en wanneer......

Belangrijk is dat we gelóven dat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven!

Dat gebeurde om ons, mensen, te redden van de dood zodat we uiteindelijk dòòr en

mèt God het eeuwig leven zullen verkrijgen.

Wees overtuigd van dátgene wat je geloofd en laat je niet misleiden door valse profeten.

Wanneer je iets wilt weten kun je het onderzoeken.

 

______________________