Home » Het einde » Verklaringen

 

 

Wat je hieronder ziet, is uitleg van bepaalde stukjes content

of afbeeldingen die je op de website tegen komt.


Verklaring; Het Nieuwe Testament


*De Pericope Adulterae

De Pericope Adulterae (Latijn) is een traditionele naam voor een

beroemde passage uit de Bijbel over Jezus en de op overspel

betrapte vrouw (of Jezus en de overspelige vrouw). De passage

is te vinden in het Evangelie volgens Johannes 7:53- 8:11.

De passage beschrijft een confrontatie tussen Jezus en de

Schriftgeleerden en Farizeeën over de vraag of een vrouw,

die op heterdaad betrapt is op overspel, gestenigd zou moeten

worden. Jezus maakt de menigte beschaamd, zodat die zich

verspreidt, en wendt de terechtstelling af.


Hoewel de sfeer van het verhaal overeenkomt met andere

evangelieverhalen en het vroeg christelijke geschrift, de

"Didascalia Apostolorum" ernaar verwijst, evenals mogelijk Papias,

zijn de meeste moderne exegeten en tekstcritici[1][2] het erover

eens dat het "zeker geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke tekst

van het Evangelie volgens Johannes".[3]


EINDE
TERUG


Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft;

zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Kolossenzen 3:13 | NBV">


EINDE
TERUG


Verklaring; Het Nieuwe Testament

is een verzameling religieuze geschriften behorend tot het christendom.

Het vormt het tweede deel van het heilige boek van de christenen, de Bijbel.

Hoewel precieze datering moeilijk is, wordt algemeen aangenomen dat de

geschriften van het Nieuwe Testament dateren uit de tweede helft van

de eerste eeuw tot het begin van de tweede eeuw na Christus.

De naam is een vertaling uit het Latijn van Novum Testamentum,

wat een vertaling is uit het Koinè-Grieks van Ἡ Καινὴ Διαθήκη

(Hē Kainḕ Diathḗkē), hetgeen "Het Nieuwe Verbond of "Het Nieuwe Testament"

betekent.

De vroege christenen gebruikten deze benaming oorspronkelijk om hun relatie

met de God van het Oude Verbond aan te geven. Als bron voor de meeste

hedendaagse vertalingen wordt de Novum Testamentum Graece gebruikt.


In het Nieuwe Testament worden de daden en woorden van Jezus beschreven, die

in het Nieuwe Testament de Messias (de Christus) genoemd wordt. Uit het geloof

in hem is het Christendom voortgekomen. Verder staan er de vroege geschiedenis

van de eerste christelijke gemeenschappen en de leer en prediking van de

apostelen in beschreven. Het Nieuwe Testament vormt daarmee de voornaamste

basis van het christelijk geloof. Binnen dat geloof worden behalve

de bijbel teksten van het Oude Testament ook die van het Nieuwe Testament

als het Woord van God d.w.z. geïnspireerd door God beschouwd.

Orthodoxe christenen beschouwen Het Oude en Nieuwe Testament letterlijk als

"Het Woord van God".


EINDE
TERUG


* Jezus Christus.
* toen Johannes in de woestijn doopte.
*14 Hij stelde twaalf van hen aan (als apostel)
* uw broers en uw zusters
EINDE
TERUG


Uitleg Genesis 1:1-2:4


De schepping van hemel en aarde

(1) (1:1-3) In het begin schiep God de hemel en de aarde [...]

God zei – Ook mogelijk is de vertaling:

‘In het begin toen God de hemel en de aarde schiep [...] zei God’.

 
Gods geest zweefde over het water

(2) (1:2) Gods geest zweefde over het water – Gods geest, of: ‘Gods adem’.

Ook mogelijk is de vertaling:

‘een hevige wind joeg het water op’.


EINDE
TERUG


Uitleg tweede gebod over, Wel of geen beelden/foto's/tekeningen....
EINDE
TERUG


De lier

Volgens Gen. 4:21 is het spelen op de fluit en de lier één van

de oudste drie beroepen De lier of lyra is vooral bekend als een veel

gebruikt muziekinstrument en de voorloper van de harp. In de tijd van

Koning David in het Oude Testament is er al sprake van dat hij lier speelde


EINDE
TERUG


Jezus kwam op hen toe

"Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel

en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,

door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen,

tot aan de voltooiing van deze wereld.’" (Matteüs 28:18-20).


EINDE
TERUG


canonieke

Volgens het eigen getuigenis van de Bijbel zijn alle boeken van het

Oude Testament ‘door God geademd’ (2 Tim 3:16) – Gods bijzondere,

reddende openbaring. God heeft werkelijk gesproken (Hebr.1:1).


Het is niet zo, dat God ‘machtige daden gedaan heeft’ die later

door mensen zijn geïnterpreteerd – zodat de Bijbel de door de tijd heen

wisselende verzameling van menselijke geschriften over God zou zijn.

De woorden van 2 Pet 1:19-21 staan daar lijnrecht tegenover.

•God heeft gesproken om ons de betekenis van verlossende daden als

Uittocht en Kruis duidelijk te maken. Waar Gods Woord werd opgeschreven,

werd het Heilige Schrift en bezat het absolute autoriteit.

Het was canoniek omdat het Gods geïnspireerde Woord was..


EINDE

TERUG
of Moloch, Milchom, Milkom


Bron:

Molech (of Moloch, Milchom, Milkom) was de god van de Ammonieten en Feniciërs

waaraan sommige Israëlieten hun kinderen offerden. Molech,

wiens naam ‘koning’ betekent, was de hoofdgod van de Ammonieten.

'Moloch' was een bij de Kanaänieten verbreide godentitel[1] .

Hij wordt ook Milkom genoemd (Jer. 49:1, 3; 1 Kon. 11:5).

Bij het brengen van de kinderoffers liet men de kinderen door het

vuur gaan, ze werden met vuur verbrand.

Dergelijke offers aan de Molech waren Israël verboden:

Le 18:21 U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Molech


geofferd te worden. De Naam van uw God mag u niet ontheiligen.

Ik ben de HEERE.

(HSV)

Bij Israël moest de dader ter dood worden gebracht.


EINDE

TERUG


*trichinen (parasieten)


tri` chi - ne (Grieks) de -woord (vrouwelijk) trichinen haarworm,

wormpje dat in de darm van sommige zoogdieren, vooral van varkens leeft

en welks larven in het vlees kunnen komen.


Leviticus 11

*Het woordenboek van Van Dale (2005) vermeldt bij gortig

dat het oorspronkelijk gebruikt werd voor varkens die lijden aan

een andere parasiet: trichinen. De larven daarvan kapselen

zich in in gortachtige bolletjes in het spierweefsel.

Trichineus varkensvlees is volgens Van Dale 'vlees dat

trichinen bevat'. Ook het Etymologisch woordenboek van het

Nederlands spreekt van trichinosis en "gortachtige balletjes

in het spierweefsel van het zieke dier"

Gortig kreeg later in het algemeen de betekenis

'verontreinigd, vuil, smerig'


EINDE

TERUGTop 10 Religies wereldwijd


1.Christendom – 2.1 miljard

2.Islam – 1.5 miljard

3.Hindoeïsme – 900 miljoen

4.Boeddhisme – 376 miljoen

5.Sikhisme – 25 miljoen

6. Judaïsme – 14 miljoen

7.Bahaïsme – 7 miljoen

8.Confucianisme – 6.3 miljoen

9.Jaïnisme – 4.2 miljoen

10.Shintoïsme – 4 miljoen


Top 10 Christelijke landen

De volgende landen hebben de meeste inwoners die Christelijk zijn:

1.Verenigde Staten – 234.889.159

2. Brazilië – 176.356.100

3.Mexico – 105.265.846

4.Rusland – 102.600.000

5. Filipijnen – 91.121.400

6.Nigeria – 72.068.098

7.Congo – 59.176.360

8. Italië – 51.852.284

9. Ethiopië – 47.131.322

10.Ukraine – 42.572.167


Cijfers van 2007


Top 10 Grootste Moslim landen

1. Indonesië – 202.867.000

2.Pakistan – 174.082.000

3.India – 160.945.000

4.Bangladesh – 145.312.000

5.Egypte – 78.513.000

6.Nigeria – 78.056.000

7.Iran – 73.777.000

8.Turkije – 73.619.000

9. Algerije – 34.199.000

10.Marokko – 31.993.000


Bron: Religies wereldwijd


EINDE

TERUG


Opmerking;

Dit viel mij op bij het lezen van dit stukje

in twee verschillende vertalingen....

*"heerlijkheid en kracht"

wordt vertaald naar: "eer en macht?" Ik vind persoonlijk

dat die woorden twee verschillende betekenissen hebben

Wat ik hiermee niet wil zeggen is dat dit fout is,

maar wel een seintje aan mij (en misschien ook aan u) om

niet te vergeten dat er valse profeten (zullen) zijn

die neer kunnen zetten wat ze willen!

Blijf altijd waakzaam en wakker!Ik ben steeds bezig om alle bijbel teksten en informatie

uit vertrouwde bron te halen, en naar mijn mening is dat gelukt.

Omdat er zoveel veranderd in de wereld wil ik


Onderstaande Bijbel is de bijbel die ik kreeg in 1962 toen ik

de lagere school verliet. Vanaf heden zal dit ook èèn van mijn bronnen blijven.Nieuwe Bijbelvertaling


Op last van het *Nederlands Bijbelgenootschap

Bewerkt door de daartoe benoemde commissies

Amsterdam

Het Nederlands Bijbelgenootschap

Druk A. Jongbloed c.v., Leeuwarden 

thyouJandersom.jpg

 
© 2014 - 2019 Godgelooftinmij.nl

 

Je bent ingelogd Bewerk deze pagina »