paranormaal 2

tumblr_m07tls8me61qif1wro1_500.gif

 

In de Bijbel waarschuwt God ons

voor de zonde van de afgoderij en occultisme !

 

 (1 Joh. 4:1)

Mensen die paranormale gaven hebben zijn er al vanaf de zondeval.
Satan probeert zijn
volgers bij hem te krijgen en te houden.
En dus zal hij bij die paranormale geneeskunde toch
kleine succesjes laten ontstaan, zodat mensen zullen zeggen: 
"Zie je wel: 't werkt!".

De kleine succesjes veranderen vaak in kwakkelende,
(occulte) medicijn afhankelijke gezondheid.

En mensen kunnen hierdoor ook depressief raken.
Zelfs Christenen lopen achter de Christelijke 
varianten van dit soort
genezers aan, terwijl God ons dat in de Bijbel nadrukkelijk verbiedt!

"Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering

en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan

op eigen bedenksels".  2 Kol. 2:18

 

 

Misleidende engelen

(2 Petrus 2:4) 
“Want God heeft ook engelen die zondigden,
niet gespaard, maar hen laten opsluiten en

 vastketenen in het duister van de onderwereld,
waar ze op hun vonnis moeten wachten.”

2(Efeze 6:12) 
“Want onze strijd gaat niet tegen mensen van
vlees en bloed, maar tegen de overheden,
de machten en de heersers van deze duistere wereld,
tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad.”

 

    Hoe herken je gevallen engelen?

Gevallen engelen maken veelal gebruik van afbeeldingen van
mooie "engelen" die prachtig gekleurde en glanzende vleugels hebben en
ook "engelen van het licht" genoemd worden. 
De mooiste schilderijen,
boeken en kaarten van deze "engelen" worden gemaakt om ons mensen,
te overtuigen van hun schoonheid met als gevolg dat de mens die zogenaamde "liefdevolle"  engelen gaan volgen. Zo mooi moet toch goed zijn denken veel mensen. 


Deze misleiding is gevaarlijk want er zijn veel wolven in schaapskleren!
De schitterende afbeeldingen van deze misleidende engelen zijn bedoeld 
om mensen te verleiden, zodat ze zich openen voor deze misleidende geesten. 
De apostel Paulus waarschuwde de christenen nadrukkelijk voor misleidende engelen, 
die een boodschap brengen die afwijkt van het ware evangelie van Jezus Christus.   "niemand minder dan satan vermomt zich als een engel van het licht."

(2 Korintiers 11:14)

 
   Een mens is suggestief beïnvloedbaar en suggestie en bijgeloof zijn de anti-krachten van het geloof in Christus Jezus. Dáár wordt mee gewerkt  in de alternatieve geneeswijze en de homeopathie. De Here waarschuwt ons  'Géén tovenarij, géén bezwering! '(Deuteronomium 18:18: )

Niet voor niets staat er in de Bijbel:
’Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen’.
(1 Tim. 4:1)

Wij leven op dit moment in die gevaarlijke tijd, we lezen verder:
’Geliefden vertrouw niet iedere geest, maar beproef of de geesten uit God zijn’.
(1 Joh. 4:1)

Over veel zaken heerst ontstellende onwetendheid, iets waar de satan misbruik van maakt, ook dat staat in de Bijbel want in Hosea 4:6 lezen we:
’Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis’.

De satan háát Bijbelse voorlichting waardoor zijn duister werk aan de kaak
wordt gesteld.  De Here God wil dat we goed op de hoogte zijn, we moeten
bidden om de gave van onderscheiding van geesten en in het Woord, de Bijbel, lezen. Veel occulte zaken komen in deze tijd op ons af onder een:

 

Wat is nu occultisme?

In Deuteronomium 29:29 zegt de Here hier over:

’De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar
 de geopenbaarde  zijn voor ons en onze kinderen voor altijd,
 opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen’
In  Matthéüs 24:24 staat:

’Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan
en zij zullen grote tekenen en wonderen doen,
zodat zij, ware het mogelijk,
ook de uitverkorenen zouden verleiden’.

"... Hij (satan) hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen."

(Johannes 8:44, NBV2004)  

"Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter."

(Jesaja 5:20, HSV2010)(Wolf in schaapskleren)

wolf_in_schaapskleren_4.jpg

 

Kolossenzen 2:6-17

 

Met Christus gestorven en opgewekt uit de dood

6Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. 9Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.

 11In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. 12Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. 13

U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 14
Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

16Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 17Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. 

 

18Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. 19Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. 20

Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? 21‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ – 22

Het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. 23Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging.

 

31Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.

 

Het nieuwe leven

5Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn.7Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd,8maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden.9Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt10en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.11Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.12Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

13Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

Laat u niet verleiden de genezing te forceren door middel van Laat u niet verleiden de genezing te forceren door middel van andere wegen.(1 Petrus 5:8) De Here vraagt van ons om er in geloof tegen in te gaan, want wij zijn krachtig in de Here. We moeten onze slappe knieën sterken en standvastig zijn, er wordt van ons een keuze gevraagd zoals in  Matteüs 6:13
knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......