Home » eindtijd » paranormaal 2

paranormaal 2

tumblr_m07tls8me61qif1wro1_500.gif

 

........ In de Bijbel waarschuwt God ons

voor de zonde van de afgoderij en occultisme 

 

 (1 Joh. 4:1)

Mensen die paranormale gaven hebben zijn er al vanaf de zondeval.
Satan probeert zijn
volgers bij hem te krijgen en te houden.
En dus zal hij bij die paranormale geneeskunde toch
kleine succesjes laten ontstaan, zodat mensen zullen zeggen: 
"Zie je wel: 't werkt!".

De kleine succesjes veranderen vaak in kwakkelende,
(occulte) medicijn afhankelijke gezondheid.

En mensen kunnen hierdoor ook depressief raken.
Zelfs Christenen lopen achter de Christelijke  
varianten van dit soort
genezers aan, terwijl God ons dat in de Bijbel nadrukkelijk verbiedt!

"Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering

en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan

op eigen bedenksels".  2 Kol. 2:18

 

 

Misleidende engelen

1(2 Petrus 2:4) 
“Want God heeft ook engelen die zondigden,
niet gespaard, maar hen laten opsluiten en

 vastketenen in het duister van de onderwereld,
waar ze op hun vonnis moeten wachten.”

2(Efeze 6:12) 
“Want onze strijd gaat niet tegen mensen van
vlees en bloed, maar tegen de overheden,
de machten  en de heersers van deze duistere wereld,
tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad.”

 

    Hoe herken je gevallen engelen?

Gevallen engelen maken veelal gebruik van afbeeldingen van
mooie "engelen" die prachtig gekleurde en glanzende vleugels hebben en
ook "engelen van het licht" genoemd worden. 
De mooiste schilderijen,
boeken en kaarten van deze "engelen" worden gemaakt om ons mensen,
te overtuigen van hun schoonheid met als gevolg dat de mens die zogenaamde "liefdevolle"  engelen gaan volgen. Zo mooi moet toch goed zijn denken veel mensen. 


Deze misleiding is gevaarlijk want er zijn veel wolven in schaapskleren!
De schitterende afbeeldingen van deze misleidende engelen zijn bedoeld 
om mensen te verleiden, zodat ze zich openen voor deze misleidende geesten. 
De apostel Paulus waarschuwde de christenen nadrukkelijk voor misleidende engelen, 
die een boodschap brengen die afwijkt van het ware evangelie van Jezus Christus.   "niemand minder dan satan vermomt zich als een engel van het licht."

(2 Korintiers 11:14)

 
   Een mens is suggestief beïnvloedbaar en suggestie en bijgeloof zijn de anti-krachten van het geloof in Christus Jezus. Dáár wordt mee gewerkt  in de alternatieve geneeswijze en de homeopathie. De Here waarschuwt ons  'Géén tovenarij, géén bezwering! '(Deuteronomium 18:18: )

Niet voor niets staat er in de Bijbel:
’Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen’. (1 Tim. 4:1)

Wij leven op dit moment in die gevaarlijke tijd, we lezen verder:
’Geliefden vertrouw niet iedere geest, maar beproef of de geesten uit God zijn’.
(1 Joh. 4:1)

Over veel zaken heerst ontstellende onwetendheid, iets waar de satan misbruik van maakt, ook dat staat in de Bijbel want in Hosea 4:6 lezen we:
’Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis’.
De satan háát Bijbelse voorlichting waardoor zijn duister werk aan de kaak
wordt gesteld.  De Here God wil dat we goed op de hoogte zijn, we moeten
bidden om de gave van onderscheiding van geesten en in het Woord, de Bijbel, lezen.
Veel occulte zaken komen in deze tijd op ons af onder een:

1e Wetenschappelijke dekmantel.

2e Religieuze dekmantel.
3e Verblindt hij ons door z.g.n. ’tekenen,
wonderen en vrome gedaanten’ om ons te misleiden.

(Wolf in schaapskleren)

wolf_in_schaapskleren_4.jpg

 

 ( Matth. 7:22-23 )
’Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen:
Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd
en in uw naam boze geesten uitgedreven
en in uw naam vele krachten gedaan?
En dan zal Ik hun openlijk zeggen:
Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij,
gij werkers der wetteloosheid’.

 

Wat is nu occultisme?
Occultisme is bezig zijn met verborgen en geheime zaken,
het occultisme heeft dus iets geheimzinnigs.
In Deuteronomium 29:29 zegt de Here hier over:

’De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar
 de geopenbaarde  zijn voor ons en onze kinderen voor altijd,
 opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen’.

 

Paranormale gaven worden door satan uitgedeeld en voor hen die niet goed uitkijken lijken ze op de gaven van de Heilige Geest! Men wordt bewust of onbewust een knecht, slaaf, een instrument van satan als men zich daarmee inlaat.
Ook al denkt de persoon zelf nog zo integer te zijn met z’n werkzaamheden.
Occultisme in actieve zin is het bezitten en uitoefenen van krachten.

 Dat de Here Jezus bij een onderwerp als dit alle eer krijgt die Hem toekomt is vanzelfsprekend, want door Hem zijn we niet machteloos tegenover de
werken van satan, het occultisme.  We mogen er in de kracht van Christus,
door het geloof, tegen in gaan. We kunnen met recht zeggen:
’Prijst Zijn grote macht’.

 

De aard van de satan.
We moeten ons goed voor ogen houden dat liegen de aard van satan is, hij ís één grote leugen. Hij is er alleen op gericht om mensen te vernietigen, te misleiden en kapot te maken, zelfs áls het mogelijk zou zijn de heiligen kapot te maken zoals het in
Matthéüs 24:24 staat:


’Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan
en zij zullen grote tekenen en wonderen doen,
zodat zij, ware het mogelijk,
ook de uitverkorenen zouden verleiden’.

 Laat u niet verleiden de genezing te forceren door middel van andere wegen. De Here vraagt van ons om er in geloof tegen in te gaan, want wij zijn krachtig in de Here. We moeten onze slappe knieën sterken en standvastig zijn, er wordt van ons een keuze gevraagd zoals in Jozua 24:15;

Kies dan heden wie gij dienen zult’.......

 

  Terug

 

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......