Home » Valse profeet » Homo en de Bijbel

Homo en de Bijbel

 

  Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.
 
 
0-1565_couple-walking-their-dogs-silhouette-clip-art-black.png 

 

In Genesis 2:18-24 staat;

18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is,

ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. 19 Toen vormde hij

uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die

bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij

elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 20 De mens gaf

namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar

hij vond geen helper die bij hem paste. 21 Toen liet God, de HEER,

de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam

hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees.

22 Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God,

de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. 23 

Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente,

mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.’

 
24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en
moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van
lichaam wordt.25 Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw,
maar ze schaamden zich niet voor elkaar.

 

Liefde tussen

mannen met mannen
en

vrouwen met vrouwen

 Sex is iets dat je doet als je van iemand houd.... nou ja, vroeger

dan misschien maar tegenwoordig is dat iets anders geworden

en doen we "het"  vaak al (zoals met een one night stand) kort

na de ontmoeting.

Ons lichaam is aangepast aan vele dingen waaronder ook de

voortplanting. We hebben onze hormonen en een prettig gevoel.

De seks is bedoelt is voor de voortplanting, en ook nog eens prettig,

anders deden we "het" niet en waren we al heel lang uitgestorven.

Want zo plant de mens zicht voort.

De sterke harde man en de lieve zachte vrouw hebben gemeenschap

en stichten op die manier een familie. Je kan er van maken wat je

wilt maar het lichaam liegt niet en de gevolgen ook niet.

Voor een nieuw mens heb je een man en een vrouw nodig.

Diersoorten hebben andere natuurwetten , zoals de kakkerlak,  

maar wij zijn geen kakkerlakken, wij zijn mensen.  Zo zijn we gemaakt

 en zo moeten we leven.

Ik discrimineer zeker niet!  Ik zeg alleen hoe ik denk dat het zou

moeten zijn.  De rest is aanpassen en als God van ons had

verwacht dat mannen met mannen gingen en vrouwen met

vrouwen dan hadden we het wel in de Bijbel gelezen.

Maar daar staat dat het " God een gruwel"  is..........

(Romeinen 1:22 "Je mag niet het bed delen met een man

zoals met een vrouw,  dat is gruwelijk".)

 

 

"Gij zult gèèn gemeenschap hebben met èèn die van het mannelijk

geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw:

een gruwel is het." (Lev. 18:22)

 

"Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk

geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw,

- beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood

gebracht worden, hun bloedschuld is op hen" (Lev. 20:13)"Het ongebruikelijk Griekse  woord malakoi (letterlijk: 'zachten,

verwijfden') komt waarschijnlijk uit de vulgaire taal

(de taal van de straat).

De betekenis moeten we zoeken bij degenen die in een

homoseksuele relatie de 'zachte, vrouwelijke' rol op zich nemen.

Romeinen 1:26-27

26 "Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens.

De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de

tegennatuurlijke, 27 en ook de mannen hebben de natuurlijke

omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor

elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden

ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald".

(Grieks) Arsenokoitai (letterlijk 'zij die bij mannen liggen') zijn

'zij die met mannen seksuele gemeenschap hebben'.

In vergelijking met het vorige woord (malakoi) gaat het hier

om de meer actieve partner in een homoseksuele relatie." 

 

 
Bepalingen en regels voor het heilige volk
 
Leviticus 18:1-28

1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Ik ben

de HEER, jullie God. 3 Volg niet de levenswijze van de Egyptenaren,

bij wie je gewoond hebt, noch de levenswijze van de Kanaänieten,

naar wie ik je breng. Leef niet volgens hun bepalingen, 4 maar volgens

mijn regels, houd je aan mijn bepalingen en leef ze na. Ik ben de HEER,

jullie God. 5 Mijn bepalingen en regels schenken leven aan wie ze volgt,

houd ze dus in ere. Ik ben de HEER.

 

6 Niemand van jullie mag de eer van een bloedverwant aantasten.

Ik ben de HEER. 7 Je mag geen gemeenschap hebben met je moeder,

daarmee onteer je je vader; zij is je moeder en je mag geen gemeenschap

met haar hebben. 8 Heb geen gemeenschap met een andere vrouw van

je vader, daarmee onteer je je vader. 9 Heb geen gemeenschap

met je zuster, of ze nu de dochter van je vader of van je moeder is;

zelfs al is ze niet uit hetzelfde huwelijk geboren als jij, je mag geen

gemeenschap met haar hebben. 10 Heb geen gemeenschap met

de dochter van je zoon of de dochter van je dochter, daarmee onteer

je jezelf. 11 Heb geen gemeenschap met de dochter van een vrouw

van je vader die door je vader verwekt is; zij is je zuster en je mag

geen gemeenschap met haar hebben.

12 Heb geen gemeenschap met de zuster van je vader; zij is

een bloedverwante van je vader. 13 Heb geen gemeenschap

met de zuster van je moeder; zij is een bloedverwante van

je moeder. 14 Tast de eer van je vaders broer niet aan; je mag

zijn vrouw niet te na komen, ze is je tante. 15 Heb geen

gemeenschap met je schoondochter; zij is de vrouw van je zoon

en je mag geen gemeenschap met haar hebben. 16 Heb geen

gemeenschap met de vrouw van je broer, daarmee onteer

je je broer. 17 Heb geen gemeenschap met de dochter van je vrouw,

noch met de dochter van haar zoon of de dochter van haar dochter;

zij zijn haar bloedverwanten en daarom zou dat een schanddaad zijn.

18 Je mag niet naast je vrouw haar zuster als bijvrouw nemen,

je mag geen gemeenschap hebben met de ene zuster zolang de
andere leeft.

19 Heb geen gemeenschap met een vrouw wanneer zij vanwege

haar menstruatie onrein is. 20 Verontreinig jezelf niet door

seksuele omgang te hebben met de vrouw van een ander.

21 Ontwijd de naam van je God niet door een van je kinderen

aan Moloch te offeren. Ik ben de HEER. 22 Je mag niet het

bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk.

23 Verontreinig jezelf niet door de geslachtsdaad te verrichten

met een dier. En een vrouw mag niet een dier uitlokken

om met haar te paren, dat is pervers.

24 Verontreinig jezelf niet door dergelijke dingen te doen.

De volken die ik voor jullie verdrijf hebben zich met al deze

dingen verontreinigd, 25 waardoor het land onrein werd.

Vanwege de wandaden die er gepleegd zijn, heb ik het land

geteisterd, zodat het zijn inwoners is gaan uitbraken.

26 Jullie echter moeten mijn bepalingen en regels in ere

houden, jullie mogen geen van deze gruwelen begaan.

Dat geldt zowel voor geboren Israëlieten als voor de vreemdelingen

die bij jullie wonen 27 – de mensen die vóór jullie in het land

woonden hebben al deze gruwelen bedreven, waardoor het

land onrein werd – 28 anders zal het land jullie uitbraken

omdat jullie het verontreinigen, zoals het volk dat er voor

jullie tijd woonde werd uitgebraakt. 29 Wie toch een

dergelijke gruweldaad bedrijft, zal uit de gemeenschap

gestoten worden. 30 Houd je aan je verplichtingen tegenover

mij en volg geen van de gruwelijke gewoonten na die voor

jullie tijd in zwang waren, opdat je er niet door verontreinigd

wordt. Ik ben de HEER, jullie God.”

 

Romeinen 1:22-28

26 Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens.

De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de

tegennatuurlijke, 27 en ook de mannen hebben de natuurlijke

omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar

ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze

ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald. 28 Omdat ze het

beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen 

overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze

wat verwerpelijk is

 

 Lev.18:22

   "22 Je mag niet het bed delen met een man zoals

met een vrouw, dat is gruwelijk".

 

Johannes 3:16

... "16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen,
 maar om de wereld door hem te redden." 

                

 

De brief aan de Romeinen  

 God veroordeelt kwaad en onrecht

Romeinen 1:16-32

 16 Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende

kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar

ook voor andere volken. 17 In het evangelie openbaart zich dat God

enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook

geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’

18 En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het

kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid

de waarheid geweld aandoen. 19 Want wat een mens over God

kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft

gemaakt. 20 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de

schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige

kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.

Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, 21 want hoewel

ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht

die hem toekomen.

Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig

hart is verduisterd. 22 Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze

dwaas 23 en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke

God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen,

vogels, lopende en kruipende dieren. 24 Daarom heeft God

hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid,

waarmee ze hun lichaam onteren.

25 Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen;

ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper,

die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen.
26 Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens.

De vrouwen hebben de natuurlijke

omgang verruild voor de tegennatuurlijke,
27 en ook de mannen hebben de natuurlijke

omgang met vrouwen losgelaten en
zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand.

Mannen plegen ontucht met mannen;

zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald.

28 Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te

erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen

onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is.

29 Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig

en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek,

doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen 30 en spreken kwaad, haten

God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het

kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, 31 zijn kortzichtig en

trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. 32 En hoewel ze het

vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen

doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch.

 
Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen.

 

MattheĆ¼s 7:1-12


1 Oordeel niet, opdat er niet over

jullie geoordeeld wordt!

God wil niet dat wij oordelen

over mensen, want het oordeel

moeten we aan Hem over laten.

Behandel daarom iedereen met respect

en zoals je zelf behandeld wilt worden.

Ieder mens is anders en we

mogen niet over anderen oordelen.

Zoals gezegd:

"Wie zonder zonde is werpe de eerste steen"


Note; *De Pericope Adulterae

 2 Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld

worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen

worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder

of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?

Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit

je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen

oog hebt?

Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen

oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het

oog van je broeder of zuster te verwijderen.

Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet
voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen,
zich omkeren en jullie verscheuren.Vraag en er zal je gegeven
worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden
opengedaan.Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt,
en voor wie klopt zal worden opengedaan.

Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt,
een steen zou geven? 1Of een slang, als het om een vis vraagt?
11 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede
gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel
dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.
12 Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten
 
Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......