Paranormaal

"Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen" Johannes 8:7

tumblr_m07tls8me61qif1wro1_500.gif

"Geliefden, geloof niet iedere geest
Maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn;
want vele valse geesten zijn uitgegaan in de wereld"
ONZE GEDACHTEN

Als wij eens wisten, wat onze gedachten zoal met ons kunnen doen, zouden
wij daar perplex van staan.
Onze gedachten zijn zó sterk dat wij
o
nszelf daarmee kunnen helen, maar ook ziek mee kunnen maken.

Zó sterk zijn onze gedachten.

Een "Speciale Krachtstroom" is er om ons te helpen.
Miljoenen mensen weten al dat deze kracht in onszelf aanwezig kan zijn.

We kunnen gewoon bidden om die kracht en God helpt ons altijd. Het is gewoon geloven dat God voor alles een reden heeft. Weten en Geloven dat God er is. Als we dit kunnen geloven weten we dat wij hier op aarde zijn, om onze levenslessen te leren en ons hele leven is een grote leerschool. Bidden om kracht en wijsheid en dat zal Jezus Christus ons geven. En hij zal ons helpen! Misschien niet op de manier waarop je dat verwacht, maar op zijn eigen manier want,

"Gods wegen zijn ondoorgrondelijk".

Het is soms ook moeilijk om alles wat ons overkomt te accepteren. We denken dan; 
Waarom moet mij dit overkomen, of; waarom heeft een ander het beter of meer "geluk"?
Waar heb ik dit allemaal aan verdiend?

Je hebt dit niet "verdiend" maar je hebt het nòdig,
om te leren. We zijn niet op aarde om te luieren
maar om een plek te verdienen, een plek op
een betere plaats, en die krijg je niet zomaar.
God houd van ons en vraagt:

Of wij dat willen geloven
Of wij in zijn bestaan willen geloven
Of wij in Hém willen geloven......
         

"Dooft de Geest niet uit,

veracht de profetieën niet,

maar toets alles en behoud het goede"


(1 Tessalonicenzen)

 

"Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb,

al was ik het zelf of een engel uit de hemel vervloekt is hij!" (Galaten 1:8)

God wil niet dat mensen dingen zeggen waar Hij het niet mee eens is of zelfs tegen is.
Wanneer we dat gaan doen kunnen we de bijbel niet meer vertrouwen en dáárom
zorgen  gelovigen wel dat de bijbel heel secuur en eerlijk vertaald werd en nog
steeds vertaald word naar steeds een modernere versie, zodat iedereen het
kan begrijpen

 

"niemand minder dan satan vermomt zich als een engel van het licht."

(2 Korintiers 11:14) 

   12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten,
de heersers en de machthebbers van de duisternis,
tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
Efeziërs 6:12

  Terug

 Wat de bijbel zegt over paranormale geneeskunde

Paranormaal wil zeggen:
"Naast het normale" of
"Boven het normale".
(Bovennatuurlijk)


Het betreft verschijnselen die met de huidige wetenschappelijke kennis niet te verklaren is.
Paranormale begaafdheden zijn een soort charisma van de satan, Gods imitator.
Paranormale begaafdheden worden door satan uitgedeeld en voor degenen die niet waakzaam zijn lijken ze op de gaven van de Heilige Geest. Veel mensen denken dat het een gave van God is, waarmee ze anderen kunnen helpen. Men wordt dan een instrument van satan. Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommige zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen.

In de Bijbel waarschuwt God ons voor de zonde van de afgoderij en occultisme.

   (1 Joh. 4:1)

Mensen die paranormale gaven hebben zijn er al vanaf de zondeval. Satan probeert zijn volgers bij hem te krijgen en te houden. En dus zal hij bij die paranormale geneeskunde toch kleine succesjes laten ontstaan, zodat mensen zullen zeggen:  "Zie je wel: 't werkt!".

tranenanim-1.gif 

De kleine succesjes veranderen vaak in kwakkelende, (occulte) medicijnafhankelijke gezondheid. En mensen kunnen hierdoor ook depressief raken. Zelfs Christenen lopen achter de Christelijke varianten van dit soort genezers aan, terwijl God ons dat in de Bijbel nadrukkelijk verbiedt!

"Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering
en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan
op eigen bedenksels".  2 Kol. 2:18
 

    Misleidende engelen   

1(2 Petrus 2:4) 
“Want God heeft ook engelen die zondigden, niet gespaard, maar hen laten opsluiten en 
 vastketenen in het duister van de onderwereld, waar ze op hun vonnis moeten wachten.”

2(Efeze 6:12) 
“Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten  en de heersers van deze duistere wereld,
tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad.”

 

 25 Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. 26 Destijds deed zijn stem de aarde beven, nu heeft hij deze belofte gedaan: "Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven, en met de aarde ook de hemel." 27 Met dat "nog eenmaal" wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. 28 Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag.

29 Onze God is een verterend vuur! 
(Hebreeën 12:25-29 )
   

    Hoe herken je gevallen engelen?

Gevallen engelen maken veelal gebruik van afbeeldingen van mooie "engelen" die prachtig  gekleurde en glanzende vleugels hebben en ook "engelen van het licht" genoemd worden.
De mooiste schilderijen, boeken en kaarten van deze "engelen" worden gemaakt om ons mensen, te overtuigen van hun schoonheid met als gevolg dat de mens die zogenaamde "liefdevolle"  engelen gaan volgen. Zo mooi moet toch goed zijn denken veel mensen. 


Deze misleiding is gevaarlijk want er zijn veel wolven in schaapskleren!
De schitterende afbeeldingen van deze misleidende engelen zijn bedoeld  om mensen te verleiden, zodat ze zich openen voor deze misleidende geesten.  De apostel Paulus waarschuwde de christenen nadrukkelijk voor misleidende engelen,  die een boodschap brengen die afwijkt van het ware evangelie van Jezus Christus.   "niemand minder dan satan vermomt zich als een engel van het licht.

(2 Korintiërs 11:14)

 

 
  Terug

 Een mens is suggestief beïnvloedbaar en suggestie en bijgeloof zijn  de anti-krachten van het geloof in Christus Jezus. Dáár wordt mee gewerkt  in de alternatieve geneeswijze en de homeopathie. De Here waarschuwt ons  'Géén tovenarij, géén bezwering! '(Deuteronomium 18:18: )

Niet voor niets staat er in de Bijbel:
’Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen’.
(1 Tim. 4:1)

Wij leven op dit moment in die gevaarlijke tijd, we lezen verder:
’Geliefden vertrouw niet iedere geest, maar beproef of de geesten uit God zijn’.

(1 Joh. 4:1)

Over veel zaken heerst ontstellende onwetendheid, iets waar de satan misbruik van maakt, ook dat staat in de Bijbel want in Hosea 4:6 lezen we: ’Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis’. De satan háát Bijbelse voorlichting waardoor zijn duister werk aan de kaak wordt gesteld. De Here God wil dat we goed op de hoogte zijn, we moeten bidden om de gave van onderscheiding van geesten en in het Woord, de Bijbel, lezen. Veel occulte zaken komen in deze tijd op ons af onder een:

1e Wetenschappelijke dekmantel.
2e Religieuze dekmantel.
3e Verblindt hij ons door z.g.n. ’tekenen,
wonderen en vrome gedaanten’ om ons te misleiden.

 ( Matth. 7:22-23 )
’Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen:
Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd
en in uw naam boze geesten uitgedreven
en in uw naam vele krachten gedaan?
En dan zal Ik hun openlijk zeggen:
Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij,
gij werkers der wetteloosheid’.

 

Wat is nu occultisme?
Occultisme is bezig zijn met verborgen en geheime zaken,
het occultisme heeft dus iets geheimzinnigs.
In Deuteronomium 29:29 zegt de Here hier over:

’De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar
 de geopenbaarde  zijn voor ons en onze kinderen voor altijd,
 opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen’.

 

Paranormale gaven worden door satan uitgedeeld en voor hen die niet goed uitkijken lijken ze op de gaven van de Heilige Geest! Men wordt bewust of onbewust een knecht, slaaf, een instrument van satan als men zich daarmee inlaat. Ook al denkt de persoon zelf nog zo integer te zijn met z’n werkzaamheden. Occultisme in actieve zin is het bezitten en uitoefenen van krachten.

 Dat de Here Jezus bij een onderwerp als dit alle eer krijgt die Hem toekomt is vanzelfsprekend, want door Hem zijn we niet machteloos tegenover de werken van satan, het occultisme. We mogen er in de kracht van Christus, door het geloof, tegen in gaan. We kunnen met recht zeggen: ’Prijst Zijn grote macht’.

In Efeze 6:10-12 zegt de Here:

’Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Doet de wapenrusting Gods aan,
om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels
Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees,
maar tegen de overheden, tegen de machten,
tegen de wereldbeheersers dezer duisternis,
tegen de boze geesten in de hemelse gewesten’.

Doe de wapenrusting Gods’ aan staat er, weest krachtig in de Here, in sterkte Zijner macht. Dus zegt de Here hier; Wees niet bang, je bent niet machteloos, als je maar doet wat Ik zeg en in Mij blijft. Die wapenrustig is ons geloof, het gebed, én het Woord van God, de Bijbel. Dán zullen wij, als we deze zaken vasthouden, door Zijn genade slagen. Hij is onze steun en toeverlaat, juist in de gevaren van het occultisme.

De aard van de satan.
We moeten ons goed voor ogen houden dat liegen de aard van satan is, hij ís één grote leugen. Hij is er alleen op gericht om mensen te vernietigen, te misleiden en kapot te maken, zelfs áls het mogelijk zou zijn de heiligen kapot te maken zoals het in Matthéüs 24:24 staat:

’Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan
en zij zullen grote tekenen en wonderen doen,
zodat zij, ware het mogelijk,
ook de uitverkorenen zouden verleiden’.

 Laat u niet verleiden de genezing te forceren doormiddel van andere wegen.
De Here vraagt van ons om er in geloof tegen in te gaan, want wij zijn krachtig
in de Here. We moeten onze slappe knieën sterken en standvastig zijn,
er wordt van ons een keuze gevraagd zoals in Jozua 24:15;

’Kies dan heden wie gij dienen zult’.

 

 

Bron:  bijbelarchief.nl

 Terug