Home » Bijbelse feesten » Hemelvaartdag

Hemelvaartsdag

wolk2.jpg.

 

Handelingen 1


1  Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen,


 2   tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen,
die Hij uitgekozen had,  opdrachten had gegeven.


 3   Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen,
veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk 

De hemelvaart

4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt;

5 want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?

7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,

8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding,

11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.
 

12 Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.

13 En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.

14 Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Uit: Herziene statenvertaling.

 

 Op Hemelvaartsdag  wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn vader in de hemel, op de veertigste dag van Zijn opstanding. De viering is onderdeelvan de paascyclus. Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, tien dagen vóór Pinksteren.In vele landen, is Hemelvaartsdag een algemeen erkende feestdag. Veel christenen zullen een kerkdienst of mis bezoeken.
( "Vroeger stonden de mensen op Hemelvaartsdag al voor dag en dauw om drie uur 's nachts op. Men ging zingend met blote voeten door het gras lopen, omdat men verwachtte dat dit ritueel een magische of genezende werking zou hebben.") (Dit werd dauwtrappen genoemd) Men hield met toestemming van de kerk het heilig water, waar men het gebruikt om de grond heilig te maken en de regels uit bijbel te gebruiken. Hemelvaartsdag valt op de 40e dag na eerste Paasdag, en 10 dagen voor Pinksteren.

Bron: wikipedia.org

  Marcus 16:19, Lucas 24:51  

Handelingen van de Apostelen 1:1-12.


 

 Hemelvaartsdag is het feest dat Jezus naar de Hemel gaat.  
Totdat hij terug komt voor de verwerkelijking van   

Gods Rijk op aarde.
 

Maar, het gaat er niet om wannèèr de Heer terug komt,
maar dat u erop voorbereid bent

 

 

biddenopwit-1.jpg

 

Romeinen 10:13  want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’  Dus door met je hele hart op Jezus Christus te vertrouwen en dat ook hardop durven te zeggen, dus daar ècht voor uit te komen,  zal je rechtvaardig en eerlijk worden verklaard en  dus ook gered  worden.