Hoofdstuk 5: Het Mysterieuze Merkteken van de New Age

Zal de bio-chip implantaat, verbonden met het wereldwijde L.U.C.I.D controle net, de basis worden voor het mysterieuze maar diabolische merkteken van het beest ? Het lijkt mogelijk, zelfs waarschijnlijk dat dit het geval zal zijn. Maar zoals we zullen zien hebben de elite, die nu de Amerikaanse regering en de Verenigde Naties beheersen, andere technologische systemen in het vooruitzicht liggen die het merkteken van het beest - systeem kunnen opzetten. Martin Anderson, voormalig assistent van President Reagan en nu werkzaam bij het "Hoover Research Institute" aan de universiteit van Stanford in Palo Alto, Californië, is één van degenen die het voortouw hebben genomen om het publiek te waarschuwen voor het verlies van hun privacy en veiligheid ten gevolge van zulke hightech middelen als smart I.D. kaarten en bio-chip implantaten.

In een artikel gepubliceerd in de "San Jose Mercury News" zei Anderson: "tenzij dit voorstel om een nationale I.D.- kaart aan alle Amerikanen op te dringen niet snel een halt wordt toegeroepen zullen we het in Amerika meemaken dat er een eind komt aan de privacy. Wij zullen allemaal gelabeld worden net zoals zovele vissen." Anderson uit verder zijn waarschuwingen in de Washington Post dat de Amerikanen de rooskleurige voorspellingen door bureaucraten en politici, dat bio-chip implantaten het leven aangenamer zullen maken, niet moeten geloven. In onheilspellende bewoordingen zei hij dat juist het tegenovergestelde zal gebeuren: " Deze kleine microchip-transponder is een soort technologische tatoeage en veel effectiever dan de nummers die de Nazi's onuitwisbaar aanbrachten op de armen van concentratiekampslachtoffers..."

ap_bill_clinton_health_care_plan_ll_120322_wmain.jpgEen gecomputeriseerde I.D. kaart werd reeds in de tachtiger jaren voorgesteld onder de regering Reagan. Maar Reagan, hij geloofde ook in Bijbelse profetieën, heeft het gedurende zijn termijn in de ijskast gestopt. Maar in 1993 onder de regering Clinton werd een campagne begonnen om de Amerikanen rijp te maken voor een high tech - kaart en bio-chip implantaten. Een adviseur van Clinton, Dr. Mary Jane England, onderschreef tijdens een door computergigant IBM gesponserde conferentie in Palm Springs, Californië, niet alleen een voorgestelde verplichte nationale I.D. kaart maar ging ook nog een schokkende stap verder:" De smartcard is een schitterend idee, maar het zou nog beter zijn om een chip achter het oor te implanteren zodat uw medische gegevens altijd beschikbaar zouden zijn, ook al bent u buiten bewustzijn." Gedurende de hele geschiedenis hebben alle tirannen, van welke politieke geaardheid dan ook, de kracht en potentie van de smartcard moeten missen. Ze hadden slechts beperkte technologische hulpmiddelen tot hun beschikking. Nu, terwijl we de 21ste eeuw naderen heeft de wetenschap zoiets als L.U.C.I.D net ontworpen, de bio-chip implantaat voortgebracht en belooft ons spoedig andere geavanceerde controlesystemen te geven. Het project van de National Security Agency: L.U.C.I.D met al zijn technologische wonderen is de droom van een toekomstige dictator- en een nachtmerrie voor christenen en patriotten. De wereld wordt op dit moment klaargemaakt voor de verschijning van de door de Bijbel geprofeteerde antichrist. De duistere dag van zijn opkomst en greep naar de macht zal niet lang meer op zich laten wachten.

De antichrist zal een één wereld regering leiden. Misschien één van de beklemmendste en schrikbarendste passages in de bijbel is Openbaring 13 waarin de opkomst van het bloeddorstige beest, de antichrist wiens getal 666 is, staat beschreven. De bijbel onthult dat deze valse "Christus" godslasterlijke woorden zal spreken tegen God en dat hij "oorlog zal voeren tegen de heiligen en hen zal overwinnen."
 
De bijbel profeteert: "En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld." (Openbaring 13:8).

Ik ben ervan overtuigd dat we op de drempel staan om dit beest uit Openbaring te zien opkomen. We weten dat zodra hij de leiding krijgt over de één wereldregering hij degenen die niet voor satan willen buigen zal gaan vervolgen. De bijbel zegt ook dat de antichrist en zijn valse profeet, de religieuze wereldleider, een beeld van het beest zal oprichten in alle kerken, synagogen, en tempels over heel de wereld. Ieder persoon zal dan gedwongen worden om het beeld van het beest te aanbidden...of ze zullen worden gedood. (Openbaring 13:15) Zoals gezegd zal ook het merkteken van het beest worden ingevoerd.(Openbaring 13:16-18) In mijn nummer 1 bestseller "Mystery Mark of the New Age" heb ik het ongelooflijke en niet te bevatten verborgen plan onthult van de Illuminaten en haar occulte leiders om iedereen dit duistere en weerzinwekkende merkteken te geven. Openbaring 13 zal uitkomen.

In dit boek citeer ik vele prominente leiders van de New Age en leg hun drang naar wereldoverheersing bloot. Het beest zal de wereld zelfs niet hoeven te dwingen om dit merkteken te laten aannemen. Als het duistere plan van de New Age gaat slagen zal men er zelfs van gaan houden dat dit merkteken in de rechterhand of het voorhoofd zal worden gegeven. Ze zullen er wanhopig naar verlangen en zich rijen dik opstellen bij de kerken die in New Age centras zullen zijn omgevormd, alleen voor de glorieuze gelegenheid om dit merkteken te mogen ontvangen. Ja, ik weet dat het allemaal bizar klinkt. Per slot van rekening, wie zou er bij zijn gezonde verstand bewust het merkteken aannemen en zichzelf naar de eeuwige verdoemenis en vernietiging helpen ?

 

 Openbaring 14:9-11
"9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt."

Toch is de meerderheid onwetend van hun lot en zullen het merkteken aannemen. Bijbelse profetieën zullen waar blijken te zijn. We worden geconditioneerd door New Age propaganda en mind control. Satanische symbolen, zoals de onheilige driehoek en het pentagram overspoelen onze televisieschermen; ze staan in kranten en tijdschriften en op de hoezen van rockalbums. Ook in advertenties en commercials worden we met of zonder opzet geconditioneerd voor het merkteken. In "Colorado Christian News" heeft redactrice Joan Chiarello  Bruso o.m het volgende geschreven in het artikel "Big Brother is here": " Terwijl ik afgelopen maand in Arizona verbleef heeft mijn schoonzoon Andrew een zeer interessante commercial gezien. Net voordat dit artikel werd gedrukt werd dezelfde commercial ook in Colorado uitgezonden.
Er staat een vrouw in een lege witte kamer. Terwijl nummers langs haar hoofd suizen hoor je dat ze worden voorgelezen: 
social security, checking account, credit kaarten, rijbewijzen, ziekenfonds, telefoon, fax etc. Dan vraagt een stem, " Hoe kun je ze allemaal onthouden?" Dan wordt er verklaard, "Mastercard werkt aan de oplossing. De één-vinger pin "De camera zoomt in op de rug van de rechterhand van de vrouw; ze draait het om en je ziet een close-up van haar wijsvinger met een patroon van stippen.

De "voice over" zegt, "Uw persoonlijk merkteken." Het kondigt vervolgens trots aan, Mastercard zal u dit in de toekomst gaan aanbieden." Geweldig, wat een marketing strategie. Een nieuw merkteken die het probleem voor het onthouden van al die nummers zal oplossen. Verloren of gestolen kaarten zullen tot het verleden gaan behoren. Andrew zei dat hij zo'n beetje van zijn stoel viel toen hij deze commercial voor een merkteken zag. Hij had niet verwacht dat een commercial voor een persoonlijk merkteken tijdens tv piek uren zou worden uitgezonden.

 

Zoals ik in mijn boek "Mystery Mark of the New Age" uiteengezet heb zijn de occulte leiders zelfs al begonnen met de grote massa te vertellen dat 666 een "heilig nummer" is. Ze moedigen ons aan om een beeld van een valse god of godin in onze geest te creëren en dat beeld te aanbidden. Erger nog, ze spreken geestdriftig over de komende grote inwijding van heel de mensheid in de mysterieuze religie van de New Age. Het hoogtepunt van deze inwijding, zo zeggen ze, is het aannemen van een merkteken. Nadat men het merkteken ontvangen heeft zult u als God zijn volgens deze valse leraren. Ik kan niet beschrijven hoe mijn hart me in de schoenen zonk toen ik, met Gods hulp, dit onvoorstelbare en verschrikkelijke plan begon te ontrafelen. Het feit dat de technologie het nu mogelijk maakt om mensen ultiem te controleren zoals in Openbaring staat beschreven geeft duidelijk aan dat de antichrist bijna aan zet is.
 De vernedering en de gang van de Joden naar de concentratiekampen
en de uiteindelijke vernietiging begonnen met registraties.
 

De geschiedenis zal zich vele malen erger gaan herhalen.
De grootste en laatste holocaust komt eraan.
De dagen van wereldoverheersing door de antichrist
staan voor de deur.

(Openbaring 6:2) 
"En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat ,
had een boog en hem werd een kroon gegeven,
en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen." 

Deze tekst in het zesde boek van Openbaring staat vol met belangrijke profetische zaken. Hier zien we de vier gevreesde ruiters van de Apocalypse. Eerst de man op het witte paard, snel gevolgd door de ruiters op het rode, zwarte en vale paard. Deze brengen wrede oorlogen, hongersnood, ziektes, dood, milieu- en andere grote rampen. Dit is het beeld van de wereldwijde terreur en bloedvergieting die zal gebeuren vlak vóór de glorieuze terugkeer van Jezus Christus.
Merk op dat de eerste ruiter op een wit paard komt. Dit duidt erop dat hij wereldwijd bewonderd zal worden als een vredesstichter. Een verlosser die de mensheid komt redden van de crisis en onoplosbare problemen waar we voor staan. We zien verder dat deze ruiter een boog heeft. Hij heeft de militaire middelen om oorlog te voeren en de vrede af te dwingen. We zien ook dat hij een kroon krijgt. Dit duidt op grote politieke macht die nodig is voor de wereldoverheersing. De ruiter van het witte paard komt straks op het wereldtoneel en neemt zijn plaats in als de meest kwaadaardige man in de annalen van de menselijke geschiedenis. De wereld en haar bewoners zijn gehersenspoeld, afgestompt en geconditioneerd. Ze zijn er klaar voor en de tijd is rijp.

De Verenigde Naties (VN) is het middelpunt en toneel geworden van de dramatische gebeurtenissen die zich nu voltrekken. Haar Secretaris-Generaal, de Egyptische Boutros Boutros-Ghali, heeft gevraagd dat de VN haar eigen Wereldleger krijgt. Wereldomvattende vrede, zegt Boutros-Ghali, kan alleen komen uit de loop van een geweer en door middel van imposante raketten. Er gaan verzoeken vanuit de hele wereld dat de Verenigde Naties haar legermacht en vuurkracht moet gebruiken om oproer, rebellie en schendingen van mensenrechten de kop in te drukken. Irak moet worden getemd, de etnische zuiveringen in Bosnië moeten worden gestopt en hetzelfde geldt voor de rassenverdeeldheid in Zuid Africa. Sommigen hebben zelfs voorgesteld om de blauwe baretten in te zetten in Los Angeles , Chigaco en andere Amerikaanse steden in het geval van rassen- en andere conflicten. De claim is dat lokale handhavers van de wet niet kunnen worden vertrouwd. De roep om de VN haar eigen permanente wereldleger te geven neemt epidemische vormen aan. Eerst kondigde Boutros Ghali publiekelijk het plan aan voor een VN macht in "Foreign Affairs", het propagandistische tijdschrift van de "Council on Foreign Relations".

Toen haakte George Bush in om troepen in te zetten in Somalië onder VN toezicht. Niemand anders dan voormalig president Ronald Reagan werd door het geheime broederschap van de Illuminaten bevolen om propaganda speeches te houden ten gunste van een VN wereldleger. Als dit geheime broederschap niet wordt gestopt zal spoedig op een dag de VN en haar gewapende legermacht greep krijgen op deze hele planeet. Het eens zo trotse Amerikaanse leger, de marine, luchtmacht en kustwacht zullen niet meer dan kleine afdelingen worden van dit netwerk van deze nieuwe wereldomvattende vredesmacht. De leiders van het geheime broederschap en hun machtige arsenaal zullen het volledige commando overnemen en de Amerikaanse grondwet zal zo dood zijn als een pier.
Ongelooflijk voor te stellen zegt u? Gewoon nog even de loop der zaken afwachten.

Er zal een wereldregering en leger komen.
Dat weet ik omdat God's profetische Woord het zegt.

( Bijvoorbeeld, Openbaring 13 en 17). De problemen in de wereld zijn onoverkomelijk en alleen een wereldregering en zelfs een nieuwe eenheidsreligie kan volstaan, althans volgens de "experts". Aldus werd in 1992 door Michael Gorbatsjov de instelling van een wereldregering voorgesteld. Andere wereldleiders hebben dit idee snel overgenomen. Tijdens een "State of the World Forum" in 1996 werden soortgelijke kreten gehoord. Ook van belang is dat Bill Gates, oprichter van Microsoft, één van degene was die deze bijeenkomst bijwoonde en wiens softwarebedrijf het internet gedeelte van L.U.C.I.D verzorgd.

Een geweldige leider is nodig: de antichrist.

Vanzelfsprekend heeft deze machtige wereldregering een leider nodig; iemand die bij uitstek geschikt is om een wereldleger, een planetair belastingstelsel, een internationale milieupolitie e.d aan te voeren. horsefa-2.jpgGeloof me dat de elite in de hoogste echelons de juiste man in gedachte hebben voor deze functie als wereld führer. Is het niet daarom dat de Council of Foreign Relations (CFR) een vreemd doch onthullend logo hebben aangenomen van een ruiter op een imponerend wit paard. Hij steekt agressief zijn rechterhand uit in een opstandige uiting van overwinning en triomf. Maar kijk naar het mysterieuze handgebaar. Symboliseren de vingers van deze man het occulte teken van de gehoornde duivel (el diablo) of is dit slechts optische illusie? Een kwart eeuw geleden zei de toen Secretaris-Generaal van de NAVO, Henri Spaak, het volgende: "We zijn de oppervlakkige oplossingen van onze problemen meer dan zat. Geef ons een man -- of hij nu god is of de duivel -- we zullen hem volgen" Nu we aan de vooravond staan van de 21 eeuw komt de wens van Henri Spaak uit. De ruiter staat op het punt om zijn witte paard te bestijgen. Hij zal een paraat en versterkt wereldleger aan gaan voeren en zal de leiding krijgen over de V.N. De één wereld regering waar de Illuminaten van gedroomd en naar toegewerkt hebben is nu in zicht. Het grootse plan van de vrijmetselarij en de Bilderbergs groep wordt bekroond met succes. Maar luister naar de woorden die zo lang geleden tot de Apostel Johannes kwamen op het eiland Patmos : "Kom! En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem."(Openbaring 6)

De enige manier om te ontsnappen.

Wie kunnen er aan het merkteken van het New Age beest ontsnappen? Het antwoord staat in de bijbel: Alleen degenen die hun zielen door de Heilige Geest van de levende God hebben laten verzegelen. God wil dat niemand verloren gaat maar dat allen tot bekering komen. Hij heeft ons zo lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon naar de aarde gezonden heeft en voor onze zonden gestorven is. Maar iedereen die Zijn liefde verwerpt en rebelleert tegen Zijn Woord zullen niet aan het beest en zijn merkteken ontsnappen. Het is waarlijk kort dag.

Jezus woorden klinken na al die eeuwen nog steeds als volgt: " Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u , wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven." (Johannes 5:24)


Hoofdstuk 6: ISO 9000: Het programma om alle Mammon op
aarde te merken met het bovennatuurlijke getal van het beest.

"Niemand kan twee heren dienen.", zei Jezus Christus. "Gij kunt niet God en Mammon dienen" (Matteüs 6:24) Hier wordt verklaard dat de hogere dingen van de Geest zijn en wereldse zaken ("Mammon") van de tegenstander (satan). God is soeverein en heeft de satan overwonnen. Het is Zijn wil om de tegenstander voor een korte periode in de geschiedenis zijn werk te laten doen. Aldus zegt de bijbel ons dat tot Jezus wederkomst satan "god van deze wereld is". Hij is tijdelijk meester van deze aarde en bezit alle aardse goederen ( Mammon ) via zijn menselijke agenten. Hoe passend is het dan ook dat de elite met een ongelooflijk nieuw systeem zijn gekomen om minutieus alle Mammon op aarde nauwkeurig te controleren. Dit systeem, de ISO 9000 certificatie genoemd, omvat iedere fabrikant op deze aarde. Ik geloof dat het ISO 9000 programma voor een groot deel het bezit en goederen van de mensheid door Big Brother's L.U.C.I.D net zal gaan helpen controleren.

ISO 9000 wordt de universele standaard.

Feitelijk ieder bedrijf in elke tak van de industrie praat over het verplichte ISO 9000 programma. Spoedig, rond het jaar 2000, wordt verwacht dat niemand op aarde -- of het nu een bedrijf of een persoon betreft -- producten zal kunnen maken en verkopen zonder de ISO 9000 goedkeuring en certificatie. In "American Papermaker" een tijdschrift voor de industrie, schrijft Jackie Cox: " ISO 9000 is de minimale standaard geworden om zaken te doen op de wereldwijde markt van de negentiger jaren en daarna." Sue Jackson, adviseuse bij Dupont voegt hieraan toe: " ISO 9000 is het kwaliteitscertificaat dat bedrijven, of het nu fabrieken of leveranciers betreft, nodig zullen hebben als ze zaken willen doen in een verenigd Europa, de Verenigde Staten en wereldwijd." Inmiddels hebben meer dan 100 landen zelf de ISO 9000 norm overgenomen voor hun eigen kwaliteiteits controlesystemen. De ISO 9000 certificatie begon in Europa als het resultaat van een besluit van de Bilde bergers, een geheime groep van 125 van de rijkste en meest machtigste industriëlen en bankiers ter wereld. Het was aanvankelijk "vrijwillig", maar de huidige plannen zijn dat tegen het einde van 1999 het verplicht zal worden. ISO 9000 zal snel de enige vereiste worden om wereldwijd zaken te doen. De superrijken zijn vast van zins om iedere ondernemer en fabrikant -- groot en klein -- uit te sluiten van zaken doen als ze niet met het plan meedoen om iedereen die goederen produceert zich te laten registreren.

Computer internet registratie vereist.

Een directeur van de DOD en een goed ingelichte vriend vertelde mij privé dat, "door middel van EDI/EC (Electronic Commerce) / Internet de federale overheid verklaard heeft dat alle zakelijke transacties rond het jaar tweeduizend elektronisch gedaan moeten worden over het internet " Bovendien voegde mijn vriend er aan toe dat, "de federale overheid spoedig zal eisen dat alle leveranciers geregistreerd moeten worden in het systeem van de CCR (Centralized Contractor Registration). " Dit betekent, zegt hij, dat alle personen en bedrijven die zaken doen met de overheid zich moeten laten registreren en een TPN (Trading Partner Number) krijgen en moeten gebruiken. "Als ze dit nummer niet hebben," waarschuwt hij, " zullen ze hun producten niet kunnen verkopen --punt!" Stel u voor ! Of u nu een boekenplank, schroef, een horloge of een vuilnisbak maakt, u zult uit de markt worden gedrukt tenzij uw bedrijf(je) of werkplaats het ISO 9000 certificaatmerk ontvangt. Zelfs dan moet u nog steeds geregistreerd staan en een "Trading Partner Number" hebben. Bovendien moet u uw nummer laten registreren en al uw transacties kenbaar maken door gebruik te maken van het wereldomvattende Internet computersysteem. Dat is hetzelfde systeem waar we ook het L.U.C.I.D net tegenkomen! Klein of groot, elke fabrikant moet zich hierin schikken en aldus de Bijbelse voorspelling uit laten komen dat, " het beest aan allen maakt, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd gegeven wordt [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft..." (Openbaring 13:16-17).
(Opm. EIW: 
De " King James Version"(KJV1611) heeft het over een merkteken 

 

 

 

 

 

Barcode wereldwijd aangenomen! 

op het voorhoofd of in de hand

 

chipinhand-2.jpg


Een andere controle methode die wereldwijd wordt gebruikt is de barcode. We komen deze barcodes dan ook overal tegen, o.a op supermarktproducten.

666bar2t.jpg

Het "Six-Sigma kwaliteit" programma.

Om verdere controle over wereldmarkten uit te breiden, hebben de industriële magnaten, naast het ISO 9000 programma, nog een zogenaamd "kwaliteit" controle systeem opgezet. Op een zakelijke pagina van USA today legt verslaggever John Hillkirk uit dat 's werelds grootste bedrijven nu zoiets als "Six-Sigma quality" moeten hebben. Veel van de grote bedrijven die betrokken zijn bij het erdoor drukken van het Six-Sigma programma zijn ook nog eens actieve deelnemers in de Council of Foreign Relations , de Trilaterale Commissie en andere wereldomvattende NWO-organisaties. Motorola bijvoorbeeld, heeft een eigen Six-Sigma kwaliteitsinstituut in huis. Andere bedrijven die hierbij betrokken zijn o.m: Eastman Kodak, IBM, Texas Instruments, Fuji en Digital Equipment. Waar de term "Six-Sigma" precies voor staat? Eerlijk gezegd weet ik dat niet, maar dat fatale nummer zes duikt vandaag de dag toch maar steeds weer op. Of niet soms?   

 

       

 Maar wist u dat (alweer) de Illuminaten internationale organisaties opgezet hebben om toezicht te houden op de universele standaardisatie en gebruik van barcodes? Vanuit Brussel, België kwam het bericht dat twee groepen, de Uniform Code Council (UCC) en de International Article Numbering Association (EAN) nieuwe barcodestandaarden klaar hadden voor gebruik in de wereldwijde distributie van industriële, commerciële, farmaceutische en andere producten. Voorheen had ieder land zijn eigen standaardlaserbarcodes maar in toenemende mate wordt het wereldomvattende nummerings- en coderingssysteem overgenomen. De pas opgerichte "World Trade Organization"(WTO), een creatie van het Congres onder het Gatt wetsvoorstel, zal de duimschroeven verder aandraaien door middel van het ISO 9000, Six-Sigma en het universele barcode systeem. Feitelijk gaan we snel in de richting van een duistere periode waarin niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, het getal (666) of de naam van het beest heeft. Bijbelse profetieën komen op een spectaculaire manier uit. Gecombineerd met de universele biometrische kaart en het wereldomvattende systeem van menselijke controle onder project L.U.C.I.D voorziet de IS0 9000 norm de komende één wereld regering in een middel van uitgebreide controle. Alles wat we bezitten -- zelfs ons eigen lichaam -- zal aan het beest toebehoren.

Hoofdstuk 7: Bloedgeld: het geprofiteer van bedrijven en het creëren van cyberslaven.

Naderen we snel de fase van totale slavernij in het technotronische tijdperk? Zoals ik aan het licht heb gebracht in "Circle of Intrigue" en andere boeken, hebben de mensen die deel uitmaken van de intieme kringen van de Illuminaten een wereldomvattend plan. In de uitvoering van dit plan lijken ze de volledige medewerking te hebben van 's werelds grootste en machtigste high tech bedrijven. De allerbelangrijkste van 's werelds telecommunicatie bedrijven is natuurlijk de grootste van de grootste, AT&T. AT&T zal zeker een belangrijke rol gaan spelen in de "Information Super Highway" welke nu aangelegd wordt om Project L.U.C.I.D te ondersteunen. lucentserpent-2.jpgKort geleden werd aangekondigd dat AT&T opgesplitst wordt in drie aparte bedrijven. Eén van de drie -- het bedrijf dat voorheen bekend stond als Bell Laboratories-- is herbenoemd tot Lucent Technologies. Maar, heeft het nieuwe kind van AT&T horentjes? Heeft de naam Lucent enige binding met de naam lucifer? Zou het kunnen dat, zoals een schrijver heeft gesuggereerd, de naam Lucent staat voor: Lucifers Enterprise. (onderneming van lucifer) In de bijbel heeft lucifer de titel: "de morgenzoon" Er wordt gezegd dat hij zich vaak voor doet als een "engel des lichts". Hij werd in de oudheid door de heidenen als de "zonnegod vereerd, de verlichte, de god van het licht." De hedendaagse New Age groepen en vrijmetselarij gaan door met deze oude verheerlijking van lucifer. Eén prominente New Age organisatie is Lucis Trust. Haar oprichter, wijlen Alice Baily, begroette de gehoornde als "de lichtbrenger", de "schijnende". Hij is, zo schalde ze, de "verlichter" van de mensheid. lucent_trip-2.jpgAangezien Baily's globalistische occulte groep, "Lucis Trust", lucifer vereren als de verlichter van de mensheid en ook nog eens de vrijmetselarij promoot met haar occulte Egyptische religie geloof ik dat de echte betekenis van de naam Lucis: lucifer plus isis ( Isis was de Egyptische moedergodin) is. Aldus is: Luc+is=Lucis. Dat Lucis een samentrekking is van Lucifer+Isis, werd geboren uit het feit dat Lucis Trust voor het eerst in 1922 opgericht werd met de naam "Lucifer Publishing!" (Opm. EIW: Dat lag er natuurlijk te dik bovenop, dus heeft men de naam maar veranderd. De tijd was er klaarblijkelijk toen nog niet rijp voor dat allerhande namen, benamingen en symbolen uit de demonische geesteswereld zo openlijk naar buiten zouden komen, i.t.t tot de laatste tijd waarin demon.nl of demon.uk, Abyss, Voodoo, pentagrammen etc gemeengoed worden en als normaal worden geaccepteerd. Duidelijk de geest van deze tijd.)

Lucent betekent: "het stralen van licht". Het bedrijfslogo van Lucent heeft een roodgekleurde cirkel met grove randen. Mijn laatste boek, Circle of Intrigue, dat de Illuminaten aan de kaak stelt, belicht de ware en verborgen betekenis van de vlammende slangachtige cirkel. lucent_log-1.jpgEén van de bronnen die ik hierin citeer is het boek van Hislop, "The Two Babylons". Hij schreef: " In het oude Babylon werd de koning...een soort antichrist.. . . geroemd als de Zonnegod...de verlichter van de stoffelijke wereld...de verlichter van de zielen van mensen." Voor occultisten vertegenwoordigt de cirkel hun satanische godheid, de grote en geduchte Zonneslang. De vlammende, rode zon, of cirkel is zijn beeld. De bijbel onthult hem als de "grote rode draak" en zijn wereldomvattend systeem als het scharlaken (roodgekleurde) beest. (Openbaring 12:3 en 17:3-5). Hoe interessant is het dan ook dat het logo van Lucent technologies een rode cirkel is. Even intrigerend is het dat een artikel over Lucent in USA today o.m laat lezen: " AT&T hoopt dat de naam en logo--een eenvoudige rode cirkel-- het bewustzijn zal verlichten.

Misschien dat de ongelukkige keuze van de naam (Lucent=lucifer ?) een toevalligheid is. Zonder absoluut bewijs kunnen we dit niet met zekerheid aan kwade bedoelingen toeschrijven. Maar gecombineerd met de keuze van een vlammende rode cirkel, die zo prominent in heidense en andere duistere culturen aanwezig is, roept dit wantrouwen op en aanleiding tot verder onderzoek. Net een paar dagen nadat ik het artikel uit USA today onder ogen kreeg ontving "Living Truth Ministries" een telefoontje van een AT&T manager, een christen. Hij sprak zijn afkeer uit over het feit dat zijn bedrijf zoiets had gedaan. Hij schreef: " Vele werknemers vermoeden een luciferische betekenis van de naam Lucent." Hij benadrukte ook zijn geloof in een verband tussen het eigenaardige logo en de occulte doelstellingen van de Illuminaten zoals ik onthuld heb in mijn boek "Circle of Intrigue" Afgezien van genoemde occulte symbolen en doelstellingen ontslaat Lucent ook nog eens christelijke werknemers, die homoseksualiteit op Bijbelse gronden afkeuren.

 

Lucid, Lucent, Inferno: Helse overeenkomsten?

Het dient opgemerkt te worden dat de naam Lucent opmerkelijk veel lijkt op Lucid, of L.U.C.I.D.inferno1-2.jpg De manager met een lange staat van dienst schreef me over zijn bezorgdheid m.b.t de richting die zijn bedrijf had ingeslagen met de nieuwe naam en logo , alsmede hun New Age georiënteerde personeelsbeleid. Hij geloofde oprecht dat Lucent staat voor Lucifer's Enterprise. Bovendien kreeg ik binnen enkele dagen na de brief en aanvullend materiaal van nog iemand een Lucent perspublicatie over het nieuwe "netwerkbesturingssysteem en programmeeromgeving" van Lucent Technologies. De naam van dit product,"Inferno",deed me werkelijk versteld staan. De naam Inferno is bovendien ook nog eens afgebeeld in vlammende en grimmige vorm en gaat vergezeld van rook. Vervolgens zag ik bovenaan deze officiële publicatie nog eens een citaat uit Dante's klassieke werk: "The inferno." Dante's werk, "The Inferno", is een verhaal over lucifer en de hel... Aldus vroeg ik me af of Lucents nieuwe product niet van lucifers oorsprong is. Toen ik wat dieper ging spitten in dit nieuwe netwerkbesturingssysteem kwam ik erachter dat Inferno wordt geschreven in een nieuwe programmeertaal, Limbo genoemd. Betekent Limbo niet "het afwachten van straf of oordeel in een afdeling van de hel?" Ik ontdekte ook dat de communicatieprotocollen van de Inferno software "Styx" wordt genoemd. In heidense mythologieën en religies is Styx een synoniem voor de vlammende grimmige onderwereld waar duivelen hun woonplaats hebben, met andere woorden: de hel !

Zijn er soms nog meer "toevalligheden" naast die reeds beschreven zijn ? Zijn er nog meer aanwijzingen naast de genoemde onthullende occulte symbolen en productnamen ? Ja, die zijn er inderdaad ! In een publicatie van Crain (voorheen bekend als: Crain's New York Business, een invloedrijk en gerespecteerde zakelijke uitgave in New York), staat te lezen dat Lucent gaat verhuizen naar "Fifth Avenue, nummer 666 !" Het getal 666 hoeft geen nadere uitleg. Het getal 5, afgeleid van "fifth" (vijfde) is het getal van de dood in de numerologie van de vrijmetselarij en occulte kringen. Nogmaals vraag ik me af: is dit allemaal slechts toeval of is dit bewijs dat Lucent Technologies inderdaad toebehoord aan de Illuminaten?

Zonder definitief bewijs wil ik nog niet beweren dat deze en overigens vele andere bedrijven bewust in dienst staan van satan. Satan is echter meer dan in staat om zelfs de meest oprechte en onwetende mensen voor zijn vuile werk hier op aarde te gebruiken. Technologische vindingen/producten die de mensheid tot zijn beschikking heeft kunnen en zullen uiteindelijk leiden tot onderdrukking, vervolging en massamoord. In de jacht op winst beseffen sommigen niet dat op een dag wanneer Big Brother begint met het "zuiveren" van deze aarde, het verdiende geld, "bloedgeld" wordt. Het door Daniël geprofeteerde vierde beest sluipt richting Jeruzalem. Bovendien zet hij technologische (controle) systemen op over de hele aardbol en zal uiteindelijk de hele wereld vertreden en vermorzelen. (Daniël 7:23). Bent u klaar voor de komst van dit vierde beest met al zijn duistere technologische wonderen? Is uw leven op orde? Vertrouwt u alleen op het Lam Jezus Christus?

 "Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal,...
opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinden."
 (Marcus 13:35-36 )

 

Hoofdstuk 8: Een wereldwijd project van de Illuminaten.

Is er een wereldwijde samenzwering om iedere man, vrouw en kind een persoonlijk nummer en een smart I.D. kaart met geïntegreerde computerchip te geven? Zoals ik in eerdere hoofdstukken met onweerlegbaar bewijs aangegeven en gedemonstreerd heb zal het L.U.C.I.D net een universele politiestaat omvatten. Niemand mag aan zijn high tech handboeien kunnen ontsnappen. De meeste mensen zijn tragisch genoeg onwetend van de wereldwijde samenzwering van de elite, en van het verborgen plan van de weinigen die heersen aan het topechelon van de Illuminaten. Maar wijlen Professor Carroll Quigley van de Universiteit van Georgetown was niet onwetend. Hij kende deze kolossale samenzwering om de mensen wereldwijd te boeien omdat hij toegang had tot hun meest geheime informatie. In zijn boek, "Tragedy and Hope" onthult Quigley dat het doel van deze kolossale samenzwering van een handjevol lieden "niets minder is dan het creëren van een particulier systeem van wereldwijde financiële controle met als doel het politieke systeem van ieder land en de wereldeconomie als geheel te domineren." Helaas identificeerde professor Quigley zich met de doelen van de Illuminaten en keurde ze goed. Wijlen Arnold Tynbee, Engelands meest beroemde socialistische wereldhistoricus, zag de samenzwering ook als een voorbode van iets goeds. "Wil de beschaving zich verder evolueren", zo verklaarde hij, "dan moeten alle onafhankelijke naties beroofd worden van hun soevereiniteit en ondergeschikt gemaakt worden aan de soevereiniteit van een wereldregering."

Een wereldregering is het doel.

De voltooiing van Project L.U.C.I.D zal Amerika en verder alle naties op aarde snel in de armen van een wereldregering drijven, een geliefkoosd doel van wereldfederalisten ala Quigley en Toynbee. Zoals de Fransman Jean-Marie Le Pen, hoofd van Frankrijks anti-NWO "National Front Party", onlangs bedachtzaam in een interview zei: "Het echte gevaar komt niet van terroristen en etnische haatgroepen, maar van globalisten en internationalisten die een voorliefde hebben om een systeem van wereldwijde menselijke controle te creëren."

Het L.U.C.I.D net zal door grenzen heen breken. Het zal een universele biometrische kaart - en uiteindelijk een geïmplanteerde bio-chip -- verplicht stellen voor de burgers van Frankrijk, de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Duitsland, Hongarije, China, Brazilië -- kortom ieder land op aarde. Met zijn 2000 pagina's aan persoonlijke informatie, het vermogen om hele dossiers te kunnen bevatten, het gebruik voor persoonlijke aankopen en financiële transacties zal het universele I.D. en de koppeling met een wereldomvattend computernetwerk het door God ingestelde individuele landensysteem worden omzeild. De Toren van Babel wordt opnieuw gereconstrueerd. Dit is de verborgen agenda van de wereldwijde samenzweerders.

De oeroude wortels van de samenzwering

Maar hoe kon een wereldwijde samenzwering van dergelijk immense proporties in zo'n korte tijd zo'n vooruitgang boeken? Per slot van rekening is de computerrevolutie pas enkele decennia aan de gang. Het antwoord is dat de samenzwering zijn oorsprong vindt in het zeer oude occultisme. De samenzweerders hebben al vele eeuwen naar een Eén Wereld Orde toegewerkt maar ze werden belemmerd om hun afschuwelijke agenda ten uitvoer te brengen. Nu is echter het ontbrekende quotiënt gevonden. De computer en meer specifiek, het wereldomvattende netwerk van computers, is dat krachtige maar eens ontbrekende quotiënt. Met het computernetwerk en de ermee verbonden sensoren is de mogelijkheid ontstaan om de wereldbevolking totaal te controleren en in slavernij te brengen.

Weinig mensen zijn zich ervan bewust dat de mensheid al vele eeuwen naar een occulte bestemming wordt toe geloodst door wat 33ste graad vrijmetselaar, Manly P. Hall, beschrijft als een "universele beweging" Een "universele beweging"? Draait het hier allemaal om bij Project L.U.C.I.D ? Worden mensen waar dan ook ter wereld geleid naar een duister wereldcyberconcentratiekamp? Worden mannen, vrouwen en kinderen door deze "universele beweging" voortgedreven naar gesloten silicium kooien, in de gaten gehouden door biologische sensoren en gecomputeriseerde schildwachten? Kan dit dan allemaal wel bewezen worden ? Bestaat er documentatie en bewijs? Het antwoord is ja, het kan gemakkelijk worden gedemonstreerd dat in de hele wereld regeringen zich inspannen en gelijktijdig druk bezig zijn om de mensheid voort te drijven in de grote L.U.C.I.D heksenketel. Neem bijvoorbeeld de behoefte aan de biometrische I.D. kaart. Sinds 1993 hebben tientallen regeringen wetgeving gemaakt en zijn ze burocratische programma's begonnen om de I.D kaart aan de bevolking op te dringen. identiteitsbewijsvoorbeeld.pngEen greep uit de diverse landen die met dergelijke programma's bezig zijn: , Singapore, Japan, Canada, Australië (uit de krant, de "Melbourne Age", kwam zelfs het bericht dat de "Aussies" spoedig op een dag een polsband met een elektronische handtekening voor financiële transacties, bankrekeningnummer, ziekenfondskaart ed erop verplicht bij zich zouden kunnen gaan dragen. Als de polsband wordt aangenomen, is dit dan al een voorloper van een bio-chip implantaat in het voorhoofd of rechterhand ?), Thailand, Rusland, Zuid Afrika, Israel, Groot Britannië, Frankrijk, Hongarije, Griekenland en de V.S. In de Verenigde Staten introduceerde Senator van Texas, Hutchison, in 1996 het wetsvoorstel v/d Senaat met nummer 999 (999 omgekeerd is 666) Een wetsvoorstel om de door de federale overheid uitgegeven I.D. kaarten te verplichten.

Misschien zouden we haast medelijden moeten krijgen met Stalin en Hitler die dergelijke high tech controlemiddelen moesten missen. Zij moesten het "slechts" doen met ouderwetse tatoeage methoden en tijdrovend papierwerk. Wat er gaat gebeuren als de tyrannen van morgen de beschikking krijgen over dergelijke geavanceerde controlemiddelen en Project L.U.C.I.D volledig op zijn plaats staat en op volle kracht draait gaat alle verstand te boven.

Hoofdstuk 9: Een silicium octopus: mensen verstrikt in elektronische kooien

.

"Er is een plan om Amerika in een Nieuwe Wereld Orde te brengen.", schrijft Dwight Kinman in zijn inzichtvolle boek "The World's Last Dictator". In werkelijkheid, zo zegt hij, is "De Nieuwe Wereld Orde" een geheime uitdrukkingscode voor een "Één Wereldregering." Hij voegt eraan toe: "Dit plan wordt steeds verder voortgestuwd en komt in een stroomversnelling. Achter dit plan zitten machtige en wereldwijde megakrachten in een onverbiddelijke impuls om een superwereldregering rond het jaar tweeduizend te vormen. Ze denken dat het binnen handbereik ligt en staan op het punt om de eindstreep te halen."

Ik ben er door de stapels bewijzen van overtuigd geraakt dat Dwight Kinman gelijk heeft. Het verborgen plan voor een superwereldregering is in het laatste stadium van voltooiing. Maar als dit zo is, waarom hebben de media hier dan niet over bericht? Waarom zijn de Amerikanen zo ontzettend onwetend en vergeetachtig in wat er gebeurt? Waarom zijn ze niet meer gealarmeerd over het verlies van hun privacy en vrijheid als gevolg van de voortgaande groei van Big Brother's technologische kettingen. Het is niet alleen het L.U.C.I.D net met zijn sensoren, de biometrische kaart en de toekomstige plannen voor een biochip implantaat. Er zijn nog veel meer hulpmiddelen in het rijk van de "Black Science" waar de meeste mensen niets of weinig van weten. Waarom is de meerderheid van de Amerikanen zich niet bewust van deze elektronische kooien en het verlies van onze constitutionele rechten? Marlin Maddoux, die zijn eigen radionetwerk oprichtte en een eigen conservatieve christelijke talkshow heeft, gelooft dat het probleem ligt aan het voortdurende bombardement van propaganda en verkeerde inlichtingen door de media. "Ik kon niet langer meer aan de zijlijn blijven staan. Iemand moest tegengas geven aan deze propaganda van de gecontroleerde media." Ook Dr. Peter Ruckman, een bekende pastor in Florida, ziet de gecontroleerde media ook als een "bottleneck" waardoor de Amerikanen geen accurate en eerlijke informatie te horen krijgen.

Een reusachtige silicium octopus.

Helaas is de bevolking zich niet bewust van het huidige gevaar. Een weerzinwekkende reus rijst op vanuit de diepte van de verborgen Amerikaanse ss etablissement. Als een onmetelijke en reusachtige silicium octopus strekt Project L.U.C.I.D zich uit met zijn dreigende en onheilspellende high tech tentakels. Hele menigten niets vermoedende en hulpeloze slachtoffers zullen spoedig ingesloten en verbrijzeld worden door Big Brother's nieuwe Gestapo politiestaat. Wie van ons kan aan de elektronische kooien ontsnappen die voor heel de mensheid worden voorbereid? Zbigniew Brzezinski, voormalig adviseur voor de nationale veiligheid onder de regering Carter en vertrouweling van een zekere Rockefeller voorspelde de komst van wat hij noemde " het technotronische tijdperk." In zijn boek "Between Two Ages" schreef hij dat mensen minutieus onder toezicht komen te staan. Hij schreef verder: " Spoedig zal het mogelijk worden om voortdurend elektronisch toezicht te hebben over de meest persoonlijk informatie van de burgers. Deze gegevens zullen onmiddellijk door de autoriteiten kunnen worden opgevraagd."

Een centrale commandopost

Een gigantisch netwerk van (New Age) organisaties en groepen zullen worden gecoördineerd vanuit een centrale commando post. Maar het is ten alle tijden nodig om te verhullen dat de activiteiten niet centraal gecontroleerd en gedirigeerd worden. In een boek van Alice Bailey staat te lezen: "Eén van de essentiële voorwaarden die voor de mensen van diverse organisaties is opgelegd is dat ze achter de schermen moeten werken zoals ook de "Great Ones" dit doen." (De "Great Ones" zijn "leidende geesten" of zoals de bijbel ze noemt, duivelen.) Alleen door het plan te blijven verbergen en de mogelijkheid om een plausibele ontkenning te creëren voor het bestaan van een dergelijke hiërarchie van organisaties en groepen kunnen de Illuminaten hun taak volbrengen.

 

Weest niet bevreesd terwijl deze planeet razendsnel op weg is naar rampspoed.
Donkere stormwolken kunnen aan de horizon worden gezien. Als u met Gods Heilige Geest vervuld bent en verstand hebt kunt u het aanvoelen. Degenen die standvastig zijn in de waarheid en weigeren hun knieën te buigen voor Baäl zullen het doel worden van vernietiging. De ongeziene mensen die de wereld regeren zijn vastberaden om hun Nieuwe Wereld Orde rond het magische jaar tweeduizend en daarna tot stand te laten komen. De introductie van Project L.U.C.I.D met zijn technologische macht van elektronische controle is een onheilspellend teken die wijst op de komende grote chaos. De bijbel waarschuwde al lang van tevoren: "En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk." Moeten we hier angstig van worden? Absoluut niet. De Apostel Paulus schreef: "Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid." En tenslotte: "En wees niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden...En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd..." (Matteüs 10: 28-31). We zien hier dus dat God ook tijdens vervolgingen en pijn met ons is. Hij kocht ons met Zijn bloed. Hij houdt van ons. vertrouw op Hem die alle angst uitbant. Heb alleen geloof.


December 2000


Naschrift EIW: "Laat ze maar zien wat ze voor ons in petto hebben" en "Weer een kanaal waardoor we deze informatie kunnen verspreiden" was het antwoord van "Power of Prophecy" toen ik toestemming vroeg om dit boek samen te vatten en hier te publiceren. Graag en bij deze. Als al deze informatie juist is, en met de overvloedige bewijzen is er geen enkele reden om aan de juistheid van deze informatie te twijfelen, moeten we ook in Nederland voortekenen zien van deze smartcard. En ja hoor, afgelopen zomer begonnen de eerste proefprogramma's met deze smartcard. Immers, zoals vorig jaar reeds aangekondigd, moet iedereen een smartcard hebben. Is dit toeval ? Natuurlijk worden hier de sociaal zwakkere als eerste proefkonijnen gebruikt. Eerst de armen en vervolgens moet deze totalitaire smartcard aan iedereen worden opgedrongen; de rijken, de vrijen en de slaven, de groten en de kleinen. Er zullen weinigen kunnen ontsnappen aan dit systeem. De smartcard als een soort van generale repetitie voor het merkteken van het beest. Met de smartcard kan eerst nog even de hele infrastructuur grondig worden getest en om mensen te laten wennen aan het "gemak" van deze kaart en het verlies van hun privacy.

Vervolgens bestaat er de mogelijkheid dat deze smartcard op den duur gebruikt moet worden in combinatie met het merkteken van het beest. Heeft u dit merkteken niet dan is uw smartcard waardeloos geworden. Waarschijnlijker is inderdaad dat de informatie in de chip van de smartcard op den duur wordt overgeheveld naar een bio-chip of soortgelijk apparaatje wat in uw voorhoofd of rechterhand wordt geïnjecteerd/aangebracht inclusief de naam of het getal van het beest. Al met al een heel aannemelijk scenario. Een boek om in herinnering te brengen als er vroeg of laat zo'n "vriendelijke" brief van de overheid in de bus valt of u maar even in één van de genoemde centrums uw lichaamskenmerken wilt laten vastleggen. Om in Terry Watkins zijn woorden te spreken: "Een sinister plan wordt zorgvuldig uitgevoerd door een onzichtbare, maar zeer reële hand! " Natuurlijk zal er nog uitvoerig gediscussieerd worden over deze smartcard en de privacy voor de burger om er nog een "democratisch" tintje aan proberen te geven. Doch het gevaar ligt niet zozeer aan het misbruik door burgers, hoe ongewenst natuurlijk ook, maar aan het feit dat de overheden /regeringen dit zullen misbruiken wanneer ze uiteindelijk hun soevereiniteit zullen opgeven aan een één wereld regering met aan het hoofd het beest uit Openbaring. Totalitaire controle middelen zijn in handen van mensen nooit veilig (geweest) en zullen dat ook nooit worden zolang de mensheid zich in een gevallen staat bevindt. Dat heeft de geschiedenis wel bewezen.

En tenslotte: er staat geen copyright op dit artikel dus u mag het verder publiceren, verspreiden zoveel en zo vaak u dat maar wenst. Houdt u wel de oorspronkelijke inhoud intact. Downloadvriendelijke (verbeterde) versie van dit document in WINZIP formaat. (klik op rechtermuisknop en selecteer "Save Target As")

14 dec: Hopelijk zijn nu alle (taal)foutjes er uit. Verder maximale tegenstand ondervonden bij dit artikel. Reden te meer om het te lezen en ter harte te nemen.

"Wanneer gij dit alles ziet geschieden, heft uw hoofden omhoog,
want u verlossing genaakt."(Lukas 21:28)

headbarc1-2.jpg

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......