Home » Kerkdiensten » Joods geloof

Over Joods geloof

 

bijjoden.gif

 

Prachtig gezongen door  de Groep Shira Choir......

Tekst:
Im HaShem Lo Yivneh Bayit
Shav Amlu Bonav Bo
Im HaShem Lo Yishmor Ir
Shav Shakad Shomer 

Hinei Hinei Lo Yanum
Lo Yanum v'Lo Yishan
Lo Yanum v'Lo Yishan
Shomer Yisrael.

Shira Choir Sings New Song At Bar Mitzvah -
מקהלת שירה מבצעת את השיר החדש ׳אם השם לא יבנה בית

 

Statenvertaling ;

 Deze psalm leert dat alle welstand van den zegen des Heeren komt,
beide in steden en huisgezinnen, en dat goede kinderen een geschenk van God zijn.
 

 Gods zegen is onmisbaar
1 EEN1 lied Hammaäloth, 2van Sálomo.
Zo de HEERE 3het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan;
zo de HEERE 3de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
 1 Zie Ps. 120:1.
 2 Dat is, gedicht van Salomo. Anders: voor Salomo, dat is,
gedicht van David tot onderwijzing van zijn zoon Salomo. Alzo ook Ps. 72:1.
 3 . 3 Versta hier door het bouwen en bewaren van het huis en van de stad niet alleen het materiële gebouw, maar ook den staat en het gouvernement, zo in het particulier, als in het gemeen over koninkrijken, landen en steden; kerken en gemeenten.
 
2 4Het is tevergeefs dat gijlieden 5vroeg opstaat, laat 6op blijft, 7eet brood der smarten;
het is alzo, dat 8Hij het 9Zijn beminde 10als in den slaap geeft.
 4 Te weten, tenzij dat gij den zegen des Heeren hebt.  5 Te weten om te arbeiden.
 6 Hebr. zit, te weten om met arbeiden den kost te winnen.
 7 Dat is, zuur brood, brood met veel zorg en moeite verkregen.  1 Kon. 22 op vers 27.
Anders: brood der bekommeringen.
 8 Te weten God.
 9 Het schijnt dat David hier inzonderheid op Salomo ziet,

die 2 Sam. 12:25 genoemd wordt Jedid-Jah, dat is, beminde des Heeren.
 10 Anders: geeft Hij Zijn beminde den slaap. Alsof hij zeide:
Al het woelen en zorgen zal den mens niet helpen, zo hem de HEERE niet zegent;
maar dien Hij bemint en zegent, die zal genoeg hebben en met gerustheid gaan slapen,
zichzelven en de zijnen na gedanen arbeid God den Heere bevelende.
 
3 Zie, de kinderen zijn 11een erfdeel des HEEREN;
12des buiks vrucht is 13een beloning.
 11 Dat is, een zegen van den Heere gegeven,
als Job 20:29. Ps. 61:6. Jes. 54:17.
 12 Dat is, de kinderen.
 13 Te weten van den Heere gegeven.
Men geeft somtijds beloning die men schuldig is
voor gedanen dienst, als Gen. 30:28. Num. 18:31;
somtijds uit gratie of uit gunst, Rom. 4:4,
gelijk God Zijn dienaren geeft, Gen. 15:1. Jes. 62:11.
 
4 14Gelijk de pijlen zijn in de hand eens helds, zodanig zijn 15de zonen der jeugd.
 14 De zin is: Gelijk een sterk man zijn pijlen op den vijand schietende,
denzelven kwetst en ombrengt; alzo zijn de kinderen die wel opgetrokken zijn,
hun ouders een hulp en bijstand tegen de vijanden derzelve.

 15 Te weten die geteeld zijn wanneer de ouders in den fleur van hun leven zijn.
Want zulke kinderen zijn gemeenlijk van kloeker natuur dan andere en zij komen
den ouders spoedig in de hand. Aldus worden zonen des ouderdoms genoemd
de kinderen die in den ouderdom hunner ouders geboren worden, Gen. 37:3.
 
5 Welgelukkig is de man 16die zijn pijlkoker met dezelve gevuld heeft;
17zij zullen niet beschaamd worden, als zij met de vijanden
18spreken zullen in de poort.  16 Die zijn huis vol van zulke kinderen heeft.
 17 Dat is, zij zullen uit vrees voor hun wederpartijen hun rechtvaardige
zaak niet behoeven onbeantwoord te laten, als zij voor den rechter verschijnen.
 18 Dat is, te pleiten hebben voor het gericht, hetwelk in
de stadspoorten pleegt te geschieden.  Gen. 34:20.

Einde Psalm 127

 Vert. Statenvertaling

 

 

Chanoeka  (Feest van het licht)

Chanoeka is een joods feest. In het Hebreeuws is he

t חנכה of חנוכה    wat 'inwijding' betekent.
Het feest staat ook wel bekend als 'het feest van de lichtjes'

 (חג האורות:  Chag Ha'Orot),
inwijdingsfeest of toewijdingsfeest

(weinig prominente Nederlandse vertaling).
Het feest duurt acht dagen, ter nagedachtenis aan het

'Chanoeka-wonder'.
De eerste dag van dit feest begint na zonsondergang van

de 24e dag van de joodse maand Kislev.

 

Hanukkah, 18de eeuw

Chanoeka (uitspraak: [χanuˈka]?) is een van de kleinere joodse feesten, dat met name door invloed van enerzijds de Verlichting en kerstmis en anderzijds het zionisme de laatste eeuwen aan belang heeft gewonnen. Er gelden geen halachische verboden, behalve enkele kleine beperkingen rond de tijd dat de kaarsen aangestoken moeten worden en wanneer zij branden. Herdacht wordt de herinwijding van de Tempel van Jeruzalem in 164 v.Chr. door Jehuda haMaccabi.

Volgens de overlevering was er slechts één kruikje kosjere olie voorradig om de menora te branden tijdens de reiniging van de Tempel. Het kruikje raakte echter niet leeg voordat nieuwe zuivere olie was toebereid, maar schonk genoeg olie om de menora gedurende acht dagen – de tijd die nodig was om nieuwe olie te krijgen – brandend te houden.

wijnlooptoverkruik.png

Aansteken van lichtjes in de chanoekia

De chanoekia (meervoud chanoekiot), een speciale kandelaar voor Chanoeka, heeft plaats voor 8+1 kaarsjes of vlammetjes op olie. Iedere dag steekt men eerst het extra ("negende") lichtje aan, de sjamasj. Sjamasj is afgeleid van dienst in het Hebreeuws (sjimoesj), omdat dit lichtje dienst doet om de andere aan te steken. De sjamasj staat ietsje afgezonderd van de andere lichtjes, qua hoogte of plaats.

Voor het aansteken van de twee tot acht lichtjes spreekt men twee zegens uit (asjer tsivanoe – die ons gebood – en sje'asa nisiem – die wonderen deed). Alleen op de eerste dag van Chanoeka spreekt men een extra zegen uit (sjehechijanoe – die ons deed beleven). Daarna steekt men met de sjamasj de andere lichtjes aan: de eerste dag één, de tweede dag twee, etc. tot en met de achtste dag.

Na het aansteken van de kaarsjes spreekt men vaak een tekst uit (Hanerot halaloe – deze lichtjes), waarin de redenen voor het aansteken van de lichtjes en de regels omtrent het gebruik ervan. Hierna zingt men het Maoz Tsoer. Net als bij het Wilhelmus, vormen de eerste letters van de coupletten een acrostichon – in dit geval een naam – èn zingt men het eerste couplet het meest algemeen.

Een bijzonder aspect van de chanoekia met lichtjes is dat men – indien dit geen gevaar mee kan brengen – wordt geacht deze in het raamkozijn neer te zetten. Deze regel is afwijkend in het anders vrij introverte jodendom. Chabad-Lubavitch, een extraverte chassidische richting rondom de Lubavitcher Rebbe, heeft hieruit zelfs een gebruik afgeleid tot het plaatsen van gigantische chanoekiot op publieke plaatsen. Soortgelijke chanoekiot staan in Israël ook los van die richting.

 

 

 

 

Gerechten

De voornaamste gerechten van Chanoeka zijn latkes of levivot     – een soort aardappelpannenkoekjes of rösti – en soefganiot,
sterk op berlinerbollen of Oostenrijkse Krapfen gelijkend 
en traditioneel gevuld met jam.
Deze lekkernijen worden speciaal met Chanoeka gegeten omdat ze
 in olie bereid worden, als herinnering aan het wonder van de olie.

 

 

Chanoeka-geld

Oorspronkelijk kregen kinderen met

Chanoeka wat zakgeld,
waarvan ze geacht werden een

gedeelte af te staan aan tsedaka.
Nu wordt het "geld" vaak in chocolademunten gegeven

en daarnaast worden cadeautjes uitgewisseld.

 

For this boy I prayed!
I prayed for this boy!
For you my dear son I prayed to Hashem,
Hashem kindly fulfilled my wishes,
You my beloved son will always remain in my prayers
and I will always look after you,

(Vertaling)
"Voor deze jongen heb ik gebeden!
Ik heb voor deze jongen gebeden!
Voor jou mijn lieve zoon, ik bad tot Hashem
Hashem vervulde vriendelijk mijn wensen
Jij, mijn geliefde zoon, zal altijd in mijn gebeden blijven
Ik zal altijd voor je zorgen."


thyouJandersom.jpg

Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......