Home » Toekomst met Chip twee

Toekomst met chip tweede gedeelte

De Verenigde Naties (VN) is het middelpunt en toneel geworden van de dramatische gebeurtenissen die zich nu voltrekken. Haar Secretaris-Generaal, de Egyptische Boutros Boutros-Ghali,heeft gevraagd dat de VN haar eigen Wereldleger krijgt. Wereldomvattende vrede, zegt Boutros-Ghali, kan alleen komen uit de loop van een geweer en door middel van imposante raketten.

Er gaan verzoeken vanuit de hele wereld dat de Verenigde Naties haar legermacht en vuurkracht moet gebruiken om oproer, rebellie en schendingen van mensenrechten de kop in te drukken. Irak moet worden getemd, de etnische zuiveringen in Bosnië moeten worden gestopt en hetzelfde geldt voor de rassenverdeeldheid in Zuid Africa. Sommigen hebben zelfs voorgesteld om de blauwe baretten.

in te zetten in Los Angeles , Chigaco en andere Amerikaanse steden in het geval van rassen- en andere conflicten. De claim is dat lokale handhavers van de wet niet kunnen worden vertrouwd.

De roep om de VN haar eigen permanente wereldleger te geven neemt epidemische vormen aan. Eerst kondigde Boutros Ghali publiekelijk het plan aan voor een VN macht in "Foreign Affairs", het propagandistische tijdschrift van de "Council on Foreign Relations".Toen haakte George Bush in om troepen in te zetten in Somalië onder VN toezicht. Niemand anders dan voormalig president Ronald Reagan werd door het geheime broederschap van de Illuminaten bevolen om propagandaspeeches te houden ten gunste van een VN wereldleger.

Als dit geheime broederschap niet wordt gestopt zal spoedig op een dag de VN en haar gewapende legermacht greep krijgen op deze hele planeet. Het eens zo trotse Amerikaanse leger, de marine, luchtmacht en kustwacht zullen niet meer dan kleine afdelingen worden
van dit netwerk van deze nieuwe wereldomvattende vredesmacht
. De leiders van het geheime broederschap en hun machtige arsenaal zullen het volledige commando overnemen en de Amerikaanse grondwet zal zo dood zijn als een pier. Ongelooflijk voor te stellen zegt u? Gewoon nog even de loop der zaken afwachten.

Er zal een wereldregering en leger komen.
Dat weet ik omdat
God's profetische Woord het zegt.

( Bijvoorbeeld, Openbaring 13 en 17).

De problemen in de wereld zijn onoverkomelijk en alleen een wereldregering en zelfs een nieuwe eenheidsreligie kan volstaan, althans volgens de "experts". Aldus werd in 1992 door Michael Gorbatsjov de instelling van een wereldregering voorgesteld. Andere wereldleiders hebben dit idee snel overgenomen. Tijdens een "State of the World Forum" in 1996 werden soortgelijke kreten gehoord.
Ook van belang is dat Bill Gates, oprichter van Microsoft, één van degene was die deze bijeenkomst bijwoonde en wiens softwarebedrijf het internet gedeelte van L.U.C.I.D verzorgd.


"Een geweldige leider is nodig:   
 "de antichrist."
Vanzelfsprekend heeft deze machtige wereldregering een leider nodig; iemand die bij uitstek geschikt is om een wereldleger, een planetair belastingstelsel, een internationale milieupolitie e.d aan te voeren. Geloof me dat de elite in de hoogste echelons de juiste man in gedachte hebben voor deze functie als wereld führer.

 

 Is het niet daarom dat de Council of Foreign Relations (CFR) een vreemd doch onthullend logo hebben aangenomen van een ruiter op een imponerend wit paard. Hij steekt agressief zijn rechterhand uit in een opstandige uiting van overwinning en triomf.

Maar kijk naar het mysterieuze handgebaar. Symboliseren de vingers van deze man het occulte teken van de gehoornde duivel (el diablo) of is dit slechts optische illusie? Een kwart eeuw geleden zei de toen Secretaris-Generaal van de NAVO, Henri Spaak, het volgende: "We zijn de oppervlakkige oplossingen van onze problemen meer dan zat. Geef ons een man -- of hij nu god is of de duivel -- we zullen hem volgen"

Nu we aan de vooravond staan van de 21 eeuw komt de wens van Henri Spaak uit. De ruiter staat op het punt om zijn witte paard te bestijgen. Hij zal een paraat en versterkt wereldleger aan gaan voeren en zal de leiding krijgen over de V.N. De één wereld regering waar de Illuminati van gedroomd en naar toegewerkt hebben is nu in zicht. Het grootse plan van de vrijmetselarij en de Bilderbergers groep wordt bekroond met succes. Maar luister naar de woorden die zo lang geleden tot de Apostel Johannes kwamen op het eiland Patmos :
"Kom! En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat,
zijn naam was 'de dood', en het dodenrijk volgde achter hem."
(Openbaring 6)

De enige manier om te ontsnappen.
Wie kunnen er aan het merkteken van het New Age beest ontsnappen? Het antwoord staat in de bijbel: Alleen degenen die hun zielen door de Heilige Geest van de levende God hebben laten verzegelen. God wil dat niemand verloren gaat maar dat allen tot bekering komen. Hij heeft ons zo lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon naar de aarde gezonden heeft en voor onze zonden gestorven is. Maar iedereen die Zijn liefde verwerpt en rebbelleert tegen Zijn Woord zullen niet aan het beest en zijn merkteken ontsnappen. Het is waarlijk kort dag.
Jezus woorden klinken na al die eeuwen nog steeds als volgt:
" Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u , wie mijn woord hoort en Hem gelooft,
die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven
en komt niet in het oordeel,
want hij is overgegaan
uit de dood in het leven."
(Johannes 5:24)


Hoofdstuk 6: ISO 9000: 

Het programma om alle Mammon op aarde
te merken met het bovennatuurlijke
getal van het beest.

"Niemand kan twee heren dienen.", zei Jezus Christus. "Gij kunt niet God en Mammon dienen" (Matteüs 6:24) Hier wordt verklaard dat de hogere dingen van de Geest zijn en wereldse zaken ("Mammon") van de tegenstander (satan). God is soeverein en heeft de satan overwonnen. Het is Zijn wil om de tegenstander voor een korte periode in de geschiedenis zijn werk te laten doen. Aldus zegt de bijbel ons dat tot Jezus wederkomst satan "god van deze wereld is".
Hij is tijdelijk meester van deze aarde en bezit alle aardse goederen ( Mammon ) via zijn menselijke agenten. Hoe passend is het dan ook dat de elite met een ongelooflijk nieuw systeem zijn gekomen om minitieus alle Mammon op aarde nauwkeurig te controleren. Dit systeem, de ISO 9000 certificatie genoemd, omvat iedere fabrikant op deze aarde. Ik geloof dat het ISO 9000 programma voor een groot deel het bezit en goederen van de mensheid door Big Brother's L.U.C.I.D net zal gaan helpen controleren.


ISO 9000 wordt de universele standaard.

Feitelijk ieder bedrijf in elke tak van de industrie praat over het verplichte ISO 9000 programma. Spoedig, rond het jaar 2000, wordt verwacht dat niemand op aarde -- of het nu een bedrijf of een persoon betreft -- producten zal kunnen maken en verkopen zonder de ISO 9000 goedkeuring en certificatie. In "American Papermaker" een tijdschrift voor de industrie, schrijft Jackie Cox: " ISO 9000 is de minimale standaard geworden om zaken te doen op de wereldwijde markt van de negentiger jaren en daarna. " Sue Jackson, adviseuse bij Dupont voegt hieraan toe:
" ISO 9000 is het kwaliteitscertificaat dat bedrijven, of het nu fabrieken of leveranciers betreft, nodig zullen hebben als ze zaken willen doen in een verenigd Europa, de Verenigde Staten en wereldwijd." Inmiddels hebben meer dan 100 landen zelf de ISO 9000 norm overgenomen voor hun eigen kwaliteiteits controlesystemen.

De ISO 9000 certificatie begon in Europa als het resultaat van een besluit van de Bilderbergers, een geheime groep van 125 van de rijkste en meest machtigste industriëlen en bankiers ter wereld. Het was aanvankelijk "vrijwillig", maar de huidige plannen zijn dat tegen het einde van 1999 het verplicht zal worden. ISO 9000 zal snel de enige vereiste worden om wereldwijd zaken te doen. De superrijken zijn vast van zins om iedere ondernemer en fabrikant -- groot en klein -- uit te sluiten van zaken doen als ze niet met het plan meedoen om iedereen die goederen produceert zich te laten registreren.

 

Computer internet registratie vereist.
Een directeur van de DOD en een goed ingelichte vriend vertelde mij privé dat, "door middel van EDI/EC (Electronic Commerce) / Internet de federale overheid verklaard heeft dat alle zakelijke transacties rond het jaar tweeduizend elektronisch gedaan moeten worden over het internet " Bovendien voegde mijn vriend er aan toe dat, "de federale overheid spoedig zal eisen dat alle leveranciers geregistreerd moeten worden in het systeem van de CCR (Centralized Contractor Registration). " Dit betekent, zegt hij, dat alle personen en bedrijven die zaken doen met de overheid zich moeten laten registreren en een TPN (Trading Partner Number) krijgen en moeten gebruiken.

"Als ze dit nummer niet hebben," waarschuwt hij, " zullen ze hun producten niet kunnen verkopen --punt!" Stel u voor ! Of u nu een boekenplank, schroef, een horloge of een vuilnisbak maakt, u zult uit de markt worden gedrukt tenzij uw bedrijf(je) of werkplaats het ISO 9000 certificaatmerk ontvangt. Zelfs dan moet u nog steeds geregistreerd staan en een "Trading Partner Number" hebben. Bovendien moet u uw nummer laten registreren en al uw transacties kenbaar maken door gebruik te maken van het wereldomvattende Internet computersysteem.

Dat is hetzelfde systeem waar we ook het L.U.C.I.D net tegenkomen! Klein of groot,
elke fabrikant moet zich hierin schikken en aldus de Bijbelse voorspelling uit laten
komen dat, " het beest aan allen maakt, de kleinen en de groten, de rijken en
de armen, de vrijen en de slaven,een merkteken op hun rechterhand of op
hun voorhoofd gegeven wordt [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan
 wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft..."

(Openbaring 13:16-17).


(Opm. EIW: De " King James Version"(KJV1611)
heeft het over een merkteken in de hand of in het voorhoofd.)
Het "Six-Sigma kwaliteits" programma.
Om verdere controle over wereldmarkten uit te breiden, hebben de industriële magnaten, naast het ISO 9000 programma, nog een zogenaamd "kwaliteits" controle systeem opgezet. Op een zakelijke pagina van USA today legt verslaggever John Hillkirk uit dat 's werelds grootste bedrijven nu zoiets als "Six-Sigma quality" moeten hebben.

Veel van de grote bedrijven die betrokken zijn bij het erdoor drukken van het Six-Sigma programma zijn ook nog eens actieve deelnemers in de Council of Foreign Relations , de Trilaterale Commissie en andere wereldomvattende NWO-organisaties. Motorola bijvoorbeeld, heeft een eigen Six-Sigma kwaliteitsinstituut in huis. Andere bedrijven die hierbij betrokken zijn o.m: Eastman Kodak, IBM, Texas Instruments, Fuji en Digital Equipment. Waar de term "Six-Sigma" precies voor staat? Eerlijk gezegd weet ik dat niet, maar dat fatale nummer zes duikt vandaag de dag toch maar steeds weer op. Of niet soms?

headbarc1-1.jpg

headbarctekst.png

Barcode wereldwijd aangenomen.
Een andere controle methode die wereldwijd wordt gebruikt is de barcode. We komen deze barcodes dan ook overal tegen, o.a op supermarktproducten. Maar wist u dat (alweer) de Illuminaten internationale organisaties opgezet hebben om toezicht te houden op de universele standaardisatie en gebruik van barcodes? Vanuit Brussel, België kwam het bericht dat twee groepen, de Uniform Code Council (UCC) en de International Article Numbering Association (EAN) nieuwe barcodestandaarden klaar hadden voor gebruik in de wereldwijde distributie van industriële, commerciële, farmaceutische en andere producten. Voorheen had ieder land zijn eigen standaard laser barcodes maar in toenemende mate wordt het wereldomvattende nummering en coderingssysteem overgenomen.

De pas opgerichte "World Trade Organization"(WTO), een creatie van het Congres onder het Gatt wetsvoorstel, zal de duimschroeven verder aandraaien door middel van het ISO 9000, Six-Sigma en het universele barcode systeem. Feitelijk gaan we snel in de richting van een duistere periode waarin niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, het getal (666) of de naam van het beest heeft. Bijbelse profetieën komen op een spectaculaire manier uit. Gecombineerd met de universele biometrische kaart en het wereldomvattende systeem van menselijke controle onder project L.U.C.I.D voorziet de IS0 9000 norm de komende één wereld regering in een middel van uitgebreide controle. Alles wat we bezitten  -zelfs ons eigen lichaam-  zal aan het beest toebehoren

Lucentserpent (Davidster occult)


Hoofdstuk 7:
Bloedgeld: het profiteren van
bedrijven en het creëren
van cyberslaven.

Naderen we snel de fase van totale slavernij in het technotronic tijdperk? Zoals ik aan het licht heb gebracht in "Circle of Intrigue" en andere boeken, hebben de mensen die deel uitmaken van de intieme kringen van de Illuminati een wereldomvattend plan. In de uitvoering van dit plan lijken ze de volledige medewerking te hebben van 's werelds grootste en machtigste high tech bedrijven. De allerbelangrijkste van 's werelds telecommunicatie bedrijven is natuurlijk de grootste van de grootste, AT&T. AT&T zal
zeker een belangrijke rol gaan spelen in de "Information Super Highway" welke nu aangelegd wordt om Project L.U.C.I.D te ondersteunen. Kort geleden werd aangekondigd dat AT&T opgesplitst wordt in drie aparte bedrijven. Één van de drie -- het bedrijf dat voorheen bekend stond als Bell Laboratories-- is herbenoemd tot Lucent Technologies.

Maar, heeft het nieuwe kind van AT&T horentjes? Heeft de naam Lucent enige
binding met de naam lucifer? Zou het kunnen dat, zoals een schrijver heeft
gesuggereerd, de naam Lucent staat voor: Lucifers Enterprise.
(onderneming van lucifer)

In de bijbel heeft lucifer de titel: "de morgenzoon" Er wordt gezegd dat hij zich vaak
voor doet als een "engel des lichts". Hij werd in de oudheid door de heidenen als de
"zonnegod vereerd, de verlichte, de god van het licht." De hedendaagse New Age
 groepen en vrijmetselarij gaan door met deze oude verheerlijking van lucifer.
Één prominente New Age organisatie is Lucis Trust.

Haar oprichter, wijlen Alice Baily, begroette de gehoornde als "de lichtbrenger", de "schijnende". Hij is, zo schalde ze, de "verlichter" van de mensheid. Aangezien Baily's globalistische occulte groep, "Lucis Trust", lucifer vereren als de verlichter van de mensheid en ook nog eens de vrijmetselarij promoot met haar occulte Egyptische religie geloof ik dat de echte betekenis van de naam Lucis: lucifer plus isis ( Isis was de Egyptische moedergodin) is. Aldus is: Luc+is=Lucis. Dat Lucis een samentrekking is van Lucifer+Isis, werd geboren uit het feit dat Lucis Trust voor het eerst in 1922 opgericht werd met de naam "Lucifer Publishing!"

(Opm. EIW: Dat lag er natuurlijk te dik bovenop, dus heeft men de naam maar veranderd."
De tijd was er klaarblijkelijk toen nog niet rijp voor dat allerhande namen, benamingen en symbolen uit de demonische geesteswereld zo openlijk naar buiten zouden komen, in tegenstelling tot tot de laatste tijd waarin demon.nl of demon.uk, Abyss, Voodoo,
pentagrammen etc gemeengoed worden en als normaal worden geaccepteerd.
(Duidelijk de geest van deze tijd.)

 

Lucent betekent: "het stralen van licht". Het bedrijfslogo van Lucent heeft een roodgekleurde cirkel met grove randen. Mijn laatste boek, Circle of Intrigue, dat de Illuminati aan de kaak stelt, belicht de ware en verborgen betekenis van de vlammende slangachtige cirkel. Één van de bronnen die ik hierin citeer is het boek van Hislop, "The Two Babylons". Hij schreef: " In het oude Babylon werd de koning...een soort antichrist.. . . geroemd als de Zonnegod...de verlichter van de stoffelijke wereld...de verlichter van de zielen van mensen."
Voor occultisten vertegenwoordigt de cirkel hun satanische godheid, de grote en geduchte Zonneslang. De vlammende, rode zon, of cirkel is zijn beeld. De bijbel onthult hem als de "grote rode draak" en zijn wereldomvattend systeem als het scharlaken (rood-gekleurde) beest. (Openbaring 12:3 en 17:3-5).

Hoe interessant is het dan ook dat het logo van Lucent technologies een rode cirkel is. Even intrigerend is het dat een artikel over Lucent in USA today o.m laat lezen: " AT&T hoopt dat de naam en logo -een eenvoudige rode cirkel- het bewustzijn zal verlichten.

 

Misschien dat de ongelukkige keuze van de naam (Lucent of lucifer ) een toevalligheid is. Zonder absoluut bewijs kunnen we dit niet met zekerheid aan kwade bedoelingen toeschrijven. Maar gecombineerd met de keuze van een vlammende rode cirkel, die zo prominent in heidense en andere duistere culturen aanwezig is, roept dit wantrouwen op en aanleiding tot verder onderzoek.

Net een paar dagen nadat ik het artikel uit USA today onder ogen kreeg ontving "Living Truth Ministries" een telefoontje van een AT&T manager, een christen. Hij sprak zijn afkeer uit over het feit dat zijn bedrijf zoiets had gedaan. Hij schreef: " Vele werknemers vermoeden een duivelse ( Lucis) betekenis,
van de naam Lucent."
 

lucent_log.jpg

Lucdent-log

 

Hij benadrukte ook zijn geloof in een verband tussen het eigenaardige logo en de occulte doelstellingen van de Illuminati zoals ik onthuld heb in mijn boek "Circle of Intrigue" Afgezien van genoemde occulte symbolen en doelstellingen ontslaat Lucent ook nog eens christelijke werknemers, die homoseksualiteit op Bijbelse gronden afkeuren. Lucid, Lucent, Inferno:
Helse overeenkomsten?


Het dient opgemerkt te worden dat de naam Lucent opmerkelijk veel lijkt op Lucid, of L.U.C.I.D. De manager met een lange staat van dienst schreef me over zijn bezorgdheid met betrekking tot de richting die zijn bedrijf had ingeslagen met de nieuwe naam en logo , alsmede hun New Age georiënteerde personeelsbeleid. Hij geloofde oprecht dat Lucent staat voor Lucifer's Enterprise. Bovendien kreeg ik binnen enkele dagen na de brief en aanvullend materiaal van nog iemand een Lucent perspublicatie over het nieuwe "net werkbesturingssysteem en programmeer omgeving" van Lucent Technologies.

 

De naam van dit product, "Inferno", deed me werkelijk versteld staan. De naam Inferno is bovendien ook nog eens afgebeeld in vlammende en grimmige vorm en gaat vergezeld van rook. Vervolgens zag ik bovenaan deze officiële publicatie nog eens een citaat uit Dante's klassieke werk: "The inferno." Dante's werk, "The Inferno", is een verhaal over
lucifer en de hel... Aldus vroeg ik me af of Lucent's  nieuwe product niet van duivelse oorsprong is.
Toen ik wat dieper ging spitten in dit nieuwe netwerkbesturingssysteem kwam ik erachter dat Inferno wordt geschreven in een nieuwe programmeertaal, Limbo genoemd.
Betekent Limbo niet "het afwachten van straf of oordeel in een afdeling van de hel?"
Ik ontdekte ook dat de communicatieprotocollen van de Inferno software "Styx" wordt genoemd. In heidense mythologieën en religies is Styx een synoniem voor de vlammende grimmige onderwereld waar duivelen hun woonplaats hebben,
met andere woorden: de hel !


Zijn er soms nog meer "toevalligheden" naast die reeds beschreven zijn ?
Zijn er nog meer aanwijzingen naast de genoemde onthullende occulte symbolen
en productnamen ? Ja, die zijn er inderdaad ! In een publicatie van Crain (voorheen bekend als: Crain's New York Business, een invloedrijk en gerespecteerde zakelijke uitgave in New York), staat te lezen dat Lucent gaat verhuizen naar "Fifth Avenue, nummer 666 !" Het getal 666 hoeft geen nadere uitleg. Het getal 5, afgeleid van "fifth" (vijfde) is het getal van de dood in de numerologie van de vrijmetselarij en occulte kringen. Nogmaals vraag ik me af: is dit allemaal slechts toeval of is dit bewijs dat Lucent Technologies inderdaad toebehoord aan de Illuminati?


Zonder definitief bewijs wil ik nog niet beweren dat deze en overigens vele andere bedrijven bewust in dienst staan van satan. Satan is echter meer dan in staat om zelfs de meest oprechte en onwetende mensen voor zijn vuile werk hier op aarde te gebruiken. Technologische vindingen/producten die de mensheid tot zijn beschikking heeft kunnen en zullen uiteindelijk leiden tot onderdrukking, vervolging en massamoord. In de jacht op winst beseffen sommigen niet dat op een dag wanneer Big Brother begint met het "zuiveren" van deze aarde, het verdiende geld, "bloedgeld" wordt. Het door Daniël geprofeteerde vierde beest sluipt richting Jeruzalem. Bovendien zet hij technologische (controle) systemen op over de hele aardbol en zal uiteindelijk de hele wereld vertreden en vermorzelen
.Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelve vertreden, en het zal ze verbrijzelen. (Daniël 7:23).
Bent u klaar voor de komst van dit vierde beest met al zijn duistere technologische wonderen? Is uw leven op orde? Vertrouwt u alleen op het Lam Jezus Christus? "Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal,...opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinden." (Marcus 13:35-36 ) 


Hoofdstuk 8: Een wereldwijd project van de Illuminati.
Is er een wereldwijde samenzwering om iedere man, vrouw en kind een persoonlijk nummer en een smart I.D. kaart met geïntegreerde computerchip te geven? Zoals ik in eerdere hoofdstukken met onweerlegbaar bewijs aangegeven en gedemonstreerd heb zal het L.U.C.I.D net een universele politiestaat omvatten. Niemand mag aan zijn high tech handboeien kunnen ontsnappen. De meeste mensen zijn tragisch genoeg onwetend van de wereldwijde samenzwering van de elite, en van het verborgen plan van de weinigen die heersen aan het topechelon van de Illuminati.

Maar wijlen Professor Carroll Quigley van de Universiteit van Georgetown was niet onwetend. Hij kende deze kolossale samenzwering om de mensen wereldwijd te boeien omdat hij toegang had tot hun meest geheime informatie. In zijn boek, "Tragedy and Hope" onthult Quigley dat het doel van deze kolossale samenzwering van een handjevol lieden "niets minder is dan het creëren van een particulier systeem van wereldwijde financiële controle met als doel het politieke systeem van ieder land en de wereldeconomie als geheel te domineren." Helaas identificeerde professor Quigley zich met de doelen van de Illuminati en keurde ze goed.

Wijlen Arnold Tynbee, Engeland's meest beroemde socialistische wereldhistoricus, zag de samenzwering ook als een voorbode van iets goeds. "Wil de beschaving zich verder evolueren", zo verklaarde hij, "dan moeten alle onafhankelijke naties beroofd worden van hun soevereiniteit en ondergeschikt gemaakt worden aan de soevereiniteit van een wereldregering."

Een wereldregering is het doel.

De voltooiing van Project L.U.C.I.D zal Amerika en verder alle naties op aarde snel in de armen van een wereldregering drijven, een geliefkoost doel van wereld federalisten ala Quigley en Toynbee. Zoals de Fransman Jean-Marie Le Pen, hoofd van Frankrijk's anti-NWO "National Front Party", onlangs bedachtzaam in een interview zei: "Het echte gevaar komt niet van terroristen en etnische haatgroepen, maar van globalisten en internationalisten die een voorliefde hebben om een systeem van wereldwijde menselijke controle te creëren."

Het L.U.C.I.D net zal door grenzen heen breken. Het zal een universele biometrische kaart - en uiteindelijk een geïmplanteerde bio chip -- verplicht stellen voor de burgers van Frankrijk, de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Duitsland, Hongarije, China, Brazilië -- kortom ieder land op aarde. Met zijn 2000 pagina's aan persoonlijke informatie, het vermogen om hele dossiers te kunnen bevatten, het gebruik voor persoonlijke aankopen en financiële transacties zal het universele I.D. en de koppeling met een wereldomvattend computernetwerk het door God ingestelde individuele landensysteem worden omzeild. De Toren van Babel wordt opnieuw gereconstrueerd. Dit is de verborgen agenda van de wereldwijde samenzweerders.

De oeroude wortels van de samenzwering

Maar hoe kon een wereldwijde samenzwering van dergelijk immense proporties in zo'n korte tijd zo'n vooruitgang boeken? Per slot van rekening is de computerrevolutie pas enkele decennia aan de gang. Het antwoord is dat de samenzwering zijn oorsprong vindt in het zeer oude occultisme. De samenzweerders hebben al vele eeuwen naar een Één Wereld Orde toegewerkt maar ze werden belemmerd om hun afschuwelijke agenda ten uitvoer te brengen. Nu is echter het ontbrekende quotiënt gevonden.

De computer en meer specifiek, het wereldomvattende netwerk van computers, is dat krachtige maar eens ontbrekende quotiënt. Met het computernetwerk en de ermee verbonden sensoren is de mogelijkheid ontstaan om de wereldbevolking totaal te controleren en in slavernij te brengen. Weinig mensen zijn zich ervan bewust dat de mensheid al vele eeuwen naar een occulte bestemming wordt toe geloodst door wat 33ste graad vrijmetselaar, Manly P. Hall, beschrijft als een "universele beweging" Een "universele beweging"? Draait het hier allemaal om bij Project L.U.C.I.D ?


Worden mensen waar dan ook ter wereld geleid naar een duister wereld cyber concentratiekamp? Worden mannen, vrouwen en kinderen door deze "universele beweging" voortgedreven naar gesloten silicium kooien, in de gaten gehouden door biologische sensoren en gecomputeriseerde schildwachten? Kan dit dan allemaal wel bewezen worden ? Bestaat er documentatie en bewijs? Het antwoord is ja, het kan gemakkelijk worden gedemonstreerd dat in de hele wereld regeringen zich inspannen en gelijktijdig druk bezig zijn om de mensheid voort te drijven in de grote L.U.C.I.D heksenketel.

Neem bijvoorbeeld de behoefte aan de biometrische I.D. kaart. Sinds 1993 hebben tientallen regeringen wetgeving gemaakt en zijn ze bureaucratische  programma's begonnen om de I.D kaart aan de bevolking op te dringen. Een greep uit de diverse landen die met dergelijke programma's bezig zijn: , Singapore, Japan, Canada, Australië (uit de krant, de "Melbourne Age", kwam zelfs het bericht dat de "Aussies" spoedig op een dag een polsband met een elektronische handtekening voor financiële transacties, bankrekeningnummer, ziekenfondskaart e.d. erop verplicht bij zich zouden kunnen gaan dragen.
Als de polsband wordt aangenomen, is dit dan al een voorloper van een bio chip implantaat in het voorhoofd of rechterhand ?), Thailand, Rusland, Zuid Afrika, Israel, Groot Britannië, Frankrijk, Hongarije, Griekenland en de V.S. In de Verenigde Staten introduceerde Senator van Texas, Hutchison, in 1996 het wetsvoorstel v/d Senaat met nummer 999 (999 omgekeerd is 666) Een wetsvoorstel om de door de federale overheid uitgegeven I.D. kaarten te verplichten.

Misschien zouden we haast medelijden moeten krijgen met Stalin en Hitler die dergelijke high tech controlemiddelen moesten missen. Zij moesten het "slechts" doen met ouderwetse tatoeage methoden en tijdrovend papierwerk. Wat er gaat gebeuren als de tyrannen van morgen de beschikking krijgen over dergelijke geavanceerde controlemiddelen en Project L.U.C.I.D volledig op zijn plaats staat en op volle kracht draait gaat alle verstand te boven.

Hoofdstuk 9:

Een silicium octopus: mensen verstrikt in elektronische kooien.
"Er is een plan om Amerika in een Nieuwe Wereld Orde te brengen.", schrijft Dwight Kinman in zijn inzichtvolle boek "The World's Last Dictator". In werkelijkheid, zo zegt hij, is "De Nieuwe Wereld Orde" een geheime uitdrukkingscode voor een+
"Één Wereldregering." Hij voegt eraan toe: "Dit plan wordt steeds verder voortgestuwd en komt in een stroomversnelling. Achter dit plan zitten machtige en wereldwijde megakrachten in een onverbiddelijke impuls om een superwereldregering rond het jaar tweeduizend te vormen. Ze denken dat het binnen handbereik ligt en staan op het punt om de eindstreep te halen."

Ik ben er door de stapels bewijzen van overtuigd geraakt dat Dwight Kinman gelijk heeft. Het verborgen plan voor een superwereldregering is in het laatste stadium van voltooiing. Maar als dit zo is, waarom hebben de media hier dan niet over bericht? Waarom zijn de Amerikanen zo ontzettend onwetend en vergeetachtig in wat er gebeurt?

Waarom zijn ze niet meer gealarmeerd over het verlies van hun privacy en vrijheid als gevolg van de voortgaande groei van Big Brother's technologische kettingen. Het is niet alleen het L.U.C.I.D net met zijn sensoren, de biometrische kaart en de toekomstige plannen voor een bio chip implantaat.

Er zijn nog veel meer hulpmiddelen in het rijk van de "Black Science" waar de meeste mensen niets of weinig van weten. Waarom is de meerderheid van de Amerikanen zich niet bewust van deze elektronische kooien en het verlies van onze constitutionele rechten? Marlin Maddoux, die zijn eigen radionetwerk oprichtte en een eigen conservatieve christelijke talkshow heeft, gelooft dat het probleem ligt aan het voortdurende bombardement van propaganda en verkeerde inlichtingen door de media. "Ik kon niet langer meer aan de zijlijn blijven staan. Iemand moest tegengas geven aan deze propaganda van de gecontroleerde media." Ook Dr. Peter Ruckman, een bekende pastor in Florida, ziet de gecontroleerde media ook als een "bottleneck" waardoor de Amerikanen geen accurate en eerlijke informatie te horen krijgen.

 

 


Een reusachtige silicium octopus.
Helaas is de bevolking zich niet bewust van het huidige gevaar. Een weerzinwekkende reus rijst op vanuit de diepte van de verborgen Amerikaanse ss etablissement. Als een onmetelijke en reusachtige silicium octopus strekt Project L.U.C.I.D zich uit met zijn dreigende en onheilspellende high tech tentakels. Hele menigten niets vermoedende en hulpeloze slachtoffers zullen spoedig ingesloten en verbrijzeld worden door Big Brother's nieuwe Gestapo politiestaat.

Icards.png

tekstIcards.png

Wie van ons kan aan de elektronische kooien ontsnappen die voor heel de mensheid worden voorbereid? Zbigniew Brzezinski, voormalig adviseur voor de nationale veiligheid onder de regering Carter en vertrouweling van een zekere Rockefeller voorspelde de komst van wat hij noemde " het technotronic  tijdperk." In zijn boek "Between Two Ages" schreef hij dat mensen minutieus onder toezicht komen te staan.
Hij schreef verder: " Spoedig zal het mogelijk worden om voortdurend elektronisch toezicht te hebben over de meest persoonlijk informatie van de burgers. Deze gegevens zullen onmiddellijk door de autoriteiten kunnen worden opgevraagd." 

 

Een centrale commandopost

 

Een gigantisch netwerk van (New Age) organisaties en groepen zullen worden gecoördineerd vanuit een centrale commandopost. Maar het is ten alle tijden nodig om te verhullen dat de activiteiten niet centraal gecontroleerd en gedirigeerd worden.
In een boek van Alice Bailey staat te lezen: "Één van de essentiële voorwaarden die voor de mensen van diverse organisaties is opgelegd is dat ze achter de schermen moeten werken zoals ook de "Great Ones" dit doen."
(De "Great Ones" zijn "leidende geesten" of zoals de bijbel ze noemt, duivelen.)
Alleen door het plan te blijven verbergen en de mogelijkheid om een plausibele ontkenning te creëren voor het bestaan van een dergelijke hiërarchie van organisaties en groepen kunnen de illuminati hun taak volbrengen.

 

Weest niet bevreesd terwijl deze
planeet razendsnel op weg is
naar rampspoed.

Donkere stormwolken kunnen aan de horizon worden gezien. Als u met Gods Heilige Geest vervuld bent en verstand hebt kunt u het aanvoelen. Degenen die standvastig zijn in de waarheid en weigeren hun knieën te buigen voor Baäl zullen het doel worden van vernietiging. De ongeziene mensen die de wereld regeren zijn vastberaden om hun Nieuwe Wereld Orde rond het magische jaar tweeduizend en daarna tot stand te laten komen. De introductie van Project L.U.C.I.D met zijn technologische macht van elektronische controle is een onheilspellend teken die wijst op de komende grote chaos. De bijbel waarschuwde al lang van tevoren: "En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk." Moeten we hier angstig van worden? Absoluut niet. De Apostel Paulus schreef: "Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid." En tenslotte: "En wees niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden...En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd..." (Matteüs 10: 28-31).  

We zien hier dus dat God ook tijdens vervolgingen en pijn met ons is. Hij kocht ons met Zijn bloed. Hij houdt van ons. vertrouw op Hem die alle angst uitbant. Heb alleen geloof.

afbeelding kruis met zon op achtergrond


Uit: Project L.U.C.I.D, The Beast 666 Universal Human Control System, auteur Texe Marrs

Naschrift EIW: "Laat ze maar zien wat ze voor ons in petto hebben" en "Weer een kanaal waardoor we deze informatie kunnen verspreiden" was het antwoord van "Power of Prophecy" toen ik toestemming vroeg om dit boek samen te vatten en hier te publiceren. Graag en bij deze. Als al deze informatie juist is, en met de overvloedige bewijzen is er geen enkele reden om aan de juistheid van deze informatie te twijfelen, moeten we ook in Nederland voortekenen zien van deze smartcard. En ja hoor, afgelopen zomer begonnen de eerste proefprogramma's met deze smartcard. Immers, zoals vorig jaar reeds aangekondigd, moet iedereen een smartcard hebben. Is dit toeval ? Natuurlijk worden hier de sociaal zwakkere als eerste proefkonijnen gebruikt. Eerst de armen en vervolgens moet deze totalitaire smartcard aan iedereen worden opgedrongen; de rijken, de vrijen en de slaven, de groten en de kleinen. Er zullen weinigen kunnen ontsnappen aan dit systeem.

De smartcard als een soort van generale repetitie voor het merkteken van het beest. Met de smartcard kan eerst nog even de hele infrastructuur grondig worden getest en om mensen te laten wennen aan het "gemak" van deze kaart en het verlies van hun privacy.

Vervolgens bestaat er de mogelijkheid dat deze smartcard op den duur gebruikt moet worden in combinatie met het merkteken van het beest. Heeft u dit merkteken niet dan is uw smartcard waardeloos geworden. Waarschijnlijker is inderdaad dat de informatie in de chip van de smartcard op den duur wordt overgeheveld naar een biochip of soortgelijk apparaatje wat in uw voorhoofd of rechterhand wordt geïnjecteerd/aangebracht inclusief de naam of het getal van het beest.  Al met al een heel aannemelijk scenario. Een boek om in herinnering te brengen als er vroeg of laat zo'n "vriendelijke" brief van de overheid in de bus valt of u maar even in één van de genoemde centra's uw lichaamskenmerken wilt laten vastleggen. Om in Terry Watkins zijn woorden te spreken: 
"Een sinister plan wordt zorgvuldig uitgevoerd door een onzichtbare,
maar zeer reële hand! "
 

Natuurlijk zal er nog uitvoerig gediscussiëerd worden over deze smartcard en de privacy voor de burger om er nog een "democratisch" tintje aan proberen te geven. Doch het gevaar ligt niet zozeer aan het misbruik door burgers, hoe ongewenst natuurlijk ook, maar aan het feit dat de overheden /regeringen dit zullen misbruiken wanneer ze uiteindelijk hun soevereiniteit zullen opgeven aan een één wereld regering met aan het hoofd het beest uit Openbaring. Totalitaire controle middelen zijn in handen van mensen nooit veilig (geweest) en zullen dat ook nooit worden zolang de mensheid zich in een gevallen staat bevindt. Dat heeft de geschiedenis wel bewezen.

En tenslotte: er staat geen copyright op dit artikel dus u mag het verder publiceren, verspreiden zoveel en zo vaak u dat maar wenst. Houdt u wel de oorspronkelijke inhoud intact.

 Verder maximale tegenstand ondervonden bij dit artikel.
Reden te meer om het te lezen en ter harte te nemen.

Afbeelding man handen omhoog

"Wanneer gij dit alles ziet geschieden, heft uw hoofden omhoog,
want u verlossing genaakt."(Lukas 21:28)

Afbeelding vanTwee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......