Home » Tammo Schut

Steeds meer zal de vreemdeling in uw midden u te boven gaan

In Deuteronomium 28: 43 en 44 staan de volgende woorden;
Steeds meer zal de vreemdeling in uw midden u te boven gaan, terwijl gij al dieper zinkt. Hij zal u te leen geven, maar gij niet aan hem; hij zal hoofd zijn, en gij staart.
Dat betekent; hij zal de dienst gaan uitmaken en u, jij en ik zullen zijn onderdanen zijn.
Die woorden staan vermeld onder de vloek. God heeft zijn normen en waarden gegeven en Hij zegt daarbij ; als je in Mij gelooft en je aan Mijn normen houdt dan kom je onder de zegen terecht.
Wil je dat niet en wil je je eigen leven blijven leiden, dan kom je onder de vloek.
Niet houden aan wetten brengt straf met zich mee. Ook in Nederland.
En onder die vloek ( straf) valt overheersing door vreemdelingen. Nu moeten we niet direct denken aan de vreemdeling in ons midden.
Wat te denken van de EU die ons de wetten voorschrijft?
Wat te denken van de VN die een Great Reset aan het uitvoeren is? Zij regeren niet alleen over ons , maar hebben ook onze overheden in hun macht.
En door angst gedreven, buigt het grootste deel van Nederland de knieën voor deze overheersers.
In de WO 11 viel de vijand fysiek ons land binnen.
Tegenwoordig zijn ze op een andere wijze ons land binnen getrokken. Maar ze zijn binnen en overheersen ons. De dictatuur is er al. De censuur is er al.
Onze regering verbloemt deze werkelijkheid door ons angst aan te jagen voor corona. Zeker, corona is er. En als je het krijgt kun je er goed ziek van worden.
Maar we stevenen af op een wereldregering.
Hoogleraar Bod de Wit aan Nyenrode Business Universiteit waarschuwt dat deze Great Reset vooral de belangen van digitech -,financiële en farmaceutische bedrijven dient in een wereldorde waarin nationale staten en democratische controle ondergeschikt zijn.
De World Economic Forum onder leiding van Klaus Schwab heeft het virus aangegrepen om The Great Reset te versnellen. De belangen van een groot deel van de burgers in de wereld zijn reeds terzijde geschoven. Onder dwang wordt men gedwongen in het systeem mee te gaan.
Men beseft niet dat deze Great Reset neer komt op een Great Elite Reset.
Op naar een wereldregering.
De wereldregering uit Openbaring komt angstig dichtbij. Maar kerkelijke leiders zwijgen.
Kerken worden prikposten. Daar waar binnen het volle evangelie van redding en genezing verkondigd zou moeten worden loopt men nu binnen om een prik te halen.
De tweedeling in de maatschappij is een feit. Maar er is ook een grote tweedeling in christelijk Nederland. Om een dienst of conferentie bij te wonen moet men een door deze overheid uitgegeven toegangsbewijs hebben. Het is te triest voor woorden.
Veel christenen voelen zich in eigen kerk buitengesloten en zoeken een huiskerk/kring op. (mijnhuiskerk.nl )
En dat is misschien de beste oplossing om zich voor te bereiden op verdere druk of vervolging.
Men zal elkaar nodig hebben omdat veel mensen van het normale maatschappelijke verkeer worden buitengesloten..
Kopen en verkopen wordt steeds moeilijker.
Is het dan alleen kommer en kwel? Beslist niet.
Het is God, die regeert. De mens meent de aarde te kunnen redden. Wat een arrogantie. God heeft besloten dat er een einde aan deze wereld komt.
Zijn besluit staat vast.

De volken woelen en zinnen op ijdelheid zegt Psalm 2.
Maar Hij, die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.
Zijn besluit staat vast. Het oordeel zal komen over hen die hun knieën niet buigen voor God en Zijn Zoon.
Waar staat u als de bazuinen klinken en Jezus komt om Gods kinderen ( zij die Jezus als hun Redder en Verlosser hebben aanvaard) te halen voordat die oordelen over de aarde komen? (Opname)
Misschien loopt u op dat moment wel mee in een klimaatmars.
Leeft u in angst voor het klimaat? Leeft u in angst voor het virus? Trouwen, wie kent geen angsten?
Misschien heeft u ook angst voor God. Misschien veroordeelt u uzelf, voor wat u heeft gedaan. Weet dat God lacht en spot om hen die de macht in deze wereld denken te kunnen grijpen.
Maar God huilt om ieder mens die verloren dreigt te gaan.
Hij wacht nog steeds met zijn oordelen omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat.
Heb geen angst voor Hem, Hij wacht,
Hij wacht ook om u de gelegenheid te geven zich nog te bekeren.

De Here zegen en behoede u.
Tammo


NB, Steeds meer christenen komen in huiskringen bijeen.

Heeft u ook behoefte om op die wijze met andere christenen samen te komen, kijk dan eens op de site van  mijnhuiskerk.nl . Daar kunnen zij u verder helpen bij het vinden van zo’n kring. 

 


afbeelding twee mannen in witte kleding

Afbeelding 'godgelooftinmij'

Bijbel en beeld van Tammo A. J. Schut

Uw verlossing genaakt.

Twee mannen in witte klederen zeiden tegen de discipelen; Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. Hand. 1:11Het is deze Jezus die ons wat zegt over de eindtijd. We kunnen dat lezen in Matt. 24 en Lucas 21.Er zijn talloze boeken geschreven over de eindtijd. Over de grote verdrukking en over de opname. Maar wie heeft meer inzicht in de schriften dan Jezus? Wie weet beter dan Hij wanneer Hij zijn kinderen komt ophalen? Wie heeft meer inzicht in de volgorde van gebeurtenissen dan Hij?

Onze ogen zijn gefocust op het virus en op de prik. Er is grote angst gekweekt onder de wereldbevolking. Angst voor wat mensen hebben veroorzaakt. En de druk neemt toe. Als ik de kranten lees, dan wordt de tweespalt tussen wel- en niet geprikte steeds groter en men verwacht dat er botsingen zullen komen. Tweespalt is er al in de gezinnen. Die is er al in de kerken. Triest om dat te moeten constateren. En men roept; wees niet bang; Jezus komt spoedig. Hij zal je bewaren voor de verzoeking.

Angst is er. Ja dat is waar. Maar Jezus spreekt over een andere angst.Lucas 21: 25 : en er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijken van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. EN DAN !!!! zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolk, met grote macht en heerlijkheid. En dan zegt Jezus; wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. Pas als we deze dingen zien gebeuren, dan is Jezus komst aanstaande. Ja, er is angst voor het klimaat. Maar Jezus spreekt hier over een radeloze angst en over het bezwijken van vrees en angst. Jezus spreekt hier over een andere orde; Hij spreekt over een ingrijpen van God, de Schepper van hemel en aarde. Daar spreekt Jezus ook over in Matt. 24 . Tijdens de verdrukking worden de dagen ingekort. Ook daar is sprake van een groot ingrijpen van God in Zijn scheppingsorde. Terstond na de verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen vallen. Lucas geeft dezelfde volgorde aan en zegt; Wanneer deze dingen beginnen te geschieden , richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt ( komt er aan, staat voor de deur)

We zullen dit ingrijpen van God mee maken. Ook Gods kinderen. Dit ingrijpen in de kosmos heeft nog niets te maken met de oordelen die over de aarde komen. Maar we zien nog niet dat God ingrijpt in de natuur en we zien nog niet dat God ingrijpt in de kosmos. Hij onderhoudt Zijn schepping totdat die tijd aanbreekt. En dan kom ik weer op de tekst van de vorige overdenking uit; Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Lucas 21: 35 Waakt te allen tijde, biddende dat gij instaat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Waar staat u? Wat gebeurt er met u als die hele kosmos gaat wankelen? Zult u bezwijken van angst? Of kijkt u omhoog en verwacht u elk moment Hem in de lucht tegemoet te gaan. We gaan nog een moeilijke periode tegemoet. Maar ik geloof ook dat die tijd, waar Jezus over sprak, spoedig zal aan breken. Dan zullen we in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden en gaan we onder bazuingeschal Hem in de lucht tegemoet.

Tammo A. J. Schut

NB, Steeds meer christenen komen in huiskringen bijeen.

Heeft u ook behoefte om op die wijze met andere christenen samen te komen, kijk dan eens op de site van mijnhuiskerk.nl . Daar kunnen zij u verder helpen bij het vinden van zo’n kring. We zullen elkaar de komende tijd hard nodig hebben


Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......