Home » Kerkdiensten » wapens van het licht.

Wapens van het licht.

   Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende.
En gij, weest gelijk aan mensen die op hun Heere wachten…

Lukas 12:35,33 

     Improvisatie- Gert van Hoef - Hauptwerkconcert


Bent u er  klaar voor?

Het kwaad, zowel in de mens zelf, als in de onzichtbare wereld,
dat mensen ertoe aanzet kwaad te doen, zal voor eeuwig gestraft
worden. Als je je dus ooit nog een afvraagt waarom God niet ingrijpt,

denk dan hieraan,


Hij zal ingrijpen!

 Op het tijdstip dat Hij bepaald heeft.
En zijn ingrijpen zal allesbehalve mals zijn. 

  De gelovigen, die tegen de stroom van de wereld om hen heen, toch  hun best hebben gedaan om God te dienen, zullen samen met Hem leven op een nieuwe aarde. Daar zal geen pijn, geen ziekte, geen dood, geen verdriet, geen haat, geen egoïsme, geen roddel, geen misleiding enz... meer zijn. Het zal een plaats zijn van volmaakte liefde, geluk en schoonheid.

De Bijbel spreekt duidelijk over een nieuwe aarde, waar God Zelf zal wonen, onder zijn mensen. Nu zijn er veel mensen die God van alles verwijten: Waarom staat Hij dit allemaal toe? Waarom grijpt Hij niet in? Waarom laat Hij alles maar gebeuren......?  God heeft echter een duidelijke tijd vastgesteld waarop Hij de mensheid zal oordelen. Hij geeft je slechts twee mogelijkheden:
     *  of je kiest radicaal voor Hem,
*  of je keert Hem de rug toe


Met God kun je niet spotten. Het lijkt vaak wel zo. Het lijkt alsof  God niets doet. Hij heeft echter alles onder controle en weet wat de uiteindelijke uitkomst van alles is:
"zij die Hem ontvluchten zullen voor eeuwig zonder Hem moeten lijden.
Zij die Hem ontvangen en
liefhebben, zullen voor eeuwig bij Hem zijn in intense vreugde."
     

Jezus vraagt ons om waakzaam te zijn.
Houd de lendenen omgord (uw kleding klaar voor Zijn komst)
Als de Here roept, zorg dan dat het licht brandt zodat je Hem ziet komen
en open de deur.  Slaap niet, ook al ben je moe en vallen je ogen dicht.
zorg dat je wakker blijft voor het moment dat de Here komt.....

"Wees er klaar voor" 

lendenenomg.jpg

Rom.13:12
12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom  ontdoen van
de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.

1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en er opuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3 De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. 4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5 Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6 Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7 Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde.

8 De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” 9 De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” 10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11 Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” 12 Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

meisjesmetlampen-1.gif 

31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.

 

Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41 Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42 Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 44 Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45 En Hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” 46 Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’  

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

klopaanuwdeur.jpg

   Terug     

 

 

Deze pagina is een onderdeel van
de website: "godgelooftinmij"


.......

tekst