Home » Valse profeet » Zekerheid » Zekerheid twee

Zekerheid twee

 

Filippenzen 1:29
Aan u is de genade geschonken
niet alleen in Christus te geloven, 

maar ook omwille van hem te lijden.

 Jezusaanhetkruismet3-1.jpg

Rom. 5:10
"Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons,

zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; " 

Romeinen 10:9 
Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw
hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt,
zult u gered worden.
_______________

2 Petrus 3:3-4
“Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen,
die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst?
Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó,
als het van het begin der schepping af geweest is" 
_________________


2 Petr 3:8-9
Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden,
dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag
9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken,
maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan,
doch dat allen tot bekering komen" 
____________

Handelingen 17:30-31
"God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid,
heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen;
omdat Hij een dag heeft bepaald,
waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft,
waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken" 
_____________

 Mattheüs 24:6- 7
“Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. 
Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden,
maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, 
en koninkrijk tegen koninkrijk . . .”
___________

Lucas 21:10-11
10 Toen zeide Hij tot hen: 
Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, 
11 en er zullen grote aardbevingen, 
en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn,
en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.

Marcus 13-8
8 Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. 
Er zullen nu hier, dan daar, aardbevingen zijn en er zullen hongersnoden wezen. 
Dat is het begin der weeën.

Matteüs 24:7-8

7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, 
en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en 
aardbevingen zijn. 8 
 Doch dat alles is het begin der weeën.

Mattheüs 24:14

 “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, 
en dan zal het einde gekomen zijn

Uit: NBG-vertaling 1951
© 1951 Nederlands Bijbelgenootschap